Detta får du som medlem
Kollektivavtal för ökad konkurrenskraft
Det är Gröna arbetsgivare som förhandlar fram de branschanpassade kollektivavtalen. Avtalen anger vad som gäller vid anställning, till exempel lönenivåer, arbetstider och semesterberäkning. Eftersom kollektivavtal krävs vid upphandlingar kan medlemskapet även öka företagets konkurrenskraft.
Rådgivning i arbetsgivarfrågor
Vi hjälper dig att tolka lagar och kollektivavtal. Du får även personlig rådgivning i arbetsgivarfrågor och vi ställer gärna upp som bollplank och hjälper dig i dina kontakter med facket. Den snabbaste servicen får du via vår arbetsgivarjour och våra regionkontor.
Blanketter och verktyg som förenklar
På vår webbplats kan du logga in och snabbt och enkelt hitta de blanketter du behöver, från anställningsavtal och tjänstebostadsavtal till tillbudsrapporter. Du får även tillgång till vårt digitala schemaläggningsprogram.
Förhandlingshjälp med facket
Du får hjälp i både lokala och centrala förhandlingar. Om ditt företag råkar i en rättstvist hjälper vi dig hela vägen till domstol, om det blir aktuellt.
Gratis arbetsmiljökonsultation
Vi hjälper dig att tolka lagstiftningen, håller dig uppdaterad samt ger dig personlig rådgivning i arbetsmiljöfrågor. Som ny medlem får du även två timmars gratis konsultation av våra arbetsmiljöutvecklare ute på ditt företag.
Handledning kring utländsk arbetskraft
Många av Gröna arbetsgivares medlemsföretag har behov av att anlita utländsk arbetskraft. För att hjälpa medlemsföretagen har vi tagit fram en handledning som guidar dig rätt. Gröna arbetsgivare arbetar även aktivt för att Migrationsverket ska korta sina handläggningstider.
Billigare omställningsförsäkring för anställda
Om du redan har hängavtal med facket halveras kostnaden för omställningsförsäkringen hos Fora (för arbetare) och/eller TRR (för tjänstemän) när du blir medlem i Gröna arbetsgivare. Som medlem får du även hjälp av Avtalat , som erbjuder information och vägledning om hur det fungerar med kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.
Kurser och informationsträffar
Gröna arbetsgivare arrangerar rikstäckande kurser i arbetsrätt, arbetsmiljö och ledarskap. Du blir även inbjuden till informationsträffar och HR-nätverk om aktuella frågor som till exempel lönebildning, uppsägning och utländsk arbetskraft.
Nära och lokal medlemsservice
Gröna arbetsgivare har flera regionkontor. Den regionala närvaron bidrar till en nära och tät kontakt med medlemmarna. Utöver huvudkontoret i Stockholm har vi kontor i Malmö, Jönköping, Örebro och Umeå.
Ständigt uppdaterad
Vi hjälper dig att hålla dig uppdaterad i alla typer av arbetsgivarfrågor. Vår webbplats uppdateras löpande och ett digitalt nyhetsbrev med aktuell information skickas varannan vecka.
Möjlighet att påverka
Gröna arbetsgivare är en demokratisk organisation som styrs av medlemmarna. Beslut fattas på stämmor och styrelsemöten, både regionalt och centralt. Det betyder att varje medlem har möjlighet att delta och göra sin röst hörd.
Tillgång till nätverk
Medlemskapet medför stora kontaktmöjligheter och många tillfällen till erfarenhetsutbyten.
Medlemmar berättar
Vanliga frågor om medlemskapet
 • Varför ska mitt företag vara medlem i Gröna arbetsgivare?

  Som medlem i Gröna arbetsgivare har du en given partner i personal- och arbetsgivarfrågor. Vi företräder dig gentemot facket och förhandlar fram kollektivavtal som rör anställningsvillkor och löner. Våra förhandlare är experter på arbetsrätt, känner motparterna och kan branschen. Vi är väl insatta i vilka rättigheter och skyldigheter du har som arbetsgivare. Vi har goda kontakter med facket och hjälper dig på det sätt som gynnar ditt företag bäst i ett långsiktigt perspektiv.

 • Vad ingår i medlemskapet?

  Som medlem drar du nytta av vår expertis inom arbetsgivarfrågor, som tillgång till juridisk rådgivning, förhandlingshjälp, blankettbank, kurser och aktuell information om till exempel arbetsrätt och arbetsmiljöregler. Som medlem erbjuds du en mängd fördelar.
  Vi håller dig uppdaterad via våra nyhetsbrev varannan vecka. Vi vill att det ska vara enkelt för dig, du ska slippa leta efter informationen på egen hand.


  Inom sektionen Gröna arbetsgivare-Svensk Djursjukvård är vi även branschorganisation och driver där frågor som verkar för branschens långsiktiga utveckling

 • Varför blir företaget även medlem i Svenskt Näringsliv?

  Inom Svenskt Näringsliv samverkar 48 arbetsgivarförbund och branschföreningar, däribland Gröna arbetsgivare, för att få gemensam bredd och kraft. Därför blir medlemsföretag i Gröna arbetsgivare automatiskt medlemmar i Svenskt Näringsliv, som samordnar och driver frågor som är av gemensamt intresse för näringslivet.

 • Måste vi följa kollektivavtal?

  Ja. Företaget blir automatiskt bundet till de branschanpassade kollektivavtal Gröna arbetsgivare har träffat fr o m det datum som företaget blir medlem. Ett kollektivavtal visar att företaget följer lagar och regler kring anställningar och betalar avtalade försäkringar för sina anställda.

 • Varför måste jag teckna kollektivavtalade försäkringar?

  I kollektivavtalet är det obligatoriskt att teckna de kollektivavtalade försäkringarna. De kollektivavtalade försäkringarna kompletterar de allmänna försäkringarna och pensionen. Försäkringarna ger ett extra skydd och är en viktig och värdefull förmån för alla dina anställda.

 • Vad kostar ett medlemskap i Gröna arbetsgivare?

  Medlemsavgiften är främst baserad på företagets lönesumma. Minimiavgiften är 3 000 kr till Gröna arbetsgivare och 500 kr till Svenskt Näringsliv.

  Läs mer här.

 • Vilken rådgivning och juridisk hjälp kan jag få av Gröna arbetsgivare?

  Vi erbjuder rådgivning i arbetsrätt, personalfrågor, arbetstidsregler, schemaläggning och arbetsmiljö, samt fackliga förhandlingar, både lokalt och centralt. Om du hamnar i rättstvist hjälper vi dig hela vägen till domstol. Vår arbetsgivarjour för medlemmar är öppen alla helgfria dagar (ej klämdagar).

 • Hur ansöker jag om medlemskap?

  Du ansöker om medlemskap genom att fylla i en inträdesansökan. Ansökan undertecknas av behörig firmatecknare och skickas in till Gröna arbetsgivare via e-post eller per post. Att fylla i ansökan tar några minuter. När ansökan är beviljad skickas en bekräftelse till dig per post.

 • Hur lång tid tar det att bli medlem?

  Handläggningstiden är cirka en vecka. Efter att ansökan är beviljad börjar medlemskapet per den 1:a varje månad.

 • Vid byte av organisationsnummer, behöver jag kontakta Gröna arbetsgivare?

  Ja. Medlemskapet är knutet till det organisationsnummer som medlemskapet tecknades för. Kontakta medlemsenheten på Gröna arbetsgivare när du ska byta organisationsnummer vid t ex överlåtelse av verksamhet eller bildande av aktiebolag.

 • Hur säger jag upp mitt medlemskap?

  Bestämmelserna rörande medlemskapets upphörande anges i stadgarna och innebär att utträde beviljas per den 30 juni respektive 31 december, genom att företaget skickar en skriftlig begäran om uppsägning till Gröna arbetsgivare senast 30 dagar tidigare. Företaget är dock bundet till kollektivavtalet fram till att avtalet löper ut, trots att medlemskapet har upphört. Ett företag som inte längre har anställd personal kvarstår som medlem, såvida inte utträde begärs.

Svenskt Näringsliv
Som medlem i Gröna arbetsgivare är du också medlem i Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringsliv är den ledande företrädaren för företag i Sverige som tillsammans med 48 arbetsgivar- och branschorganisationer verkar för att Sverige ska ha ett företagsklimat i världsklass.
Läs mer

Ny medlem? Se vår introduktionsfilm

Vi på Gröna arbetsgivare har tagit fram en introduktionsfilm för dig som ny medlem. I filmen får du veta mer om vilka vi är och vad vi gör. Du får dessutom åtta arbetsrättsliga tips.

Se filmen