Svensk Skogsvalidering, SSV

Vilken kompetens krävs för att arbeta som skogsmaskinförare? Projektet Svensk Skogsvalidering syftar till att bedöma och intyga en medarbetares kunskaper och färdigheter kopplat till vilka krav som ställs på kompetensen inom ett yrke eller yrkesområde.

Branschvalidering handlar om att systematiskt synliggöra och validera den kunskap som kommer genom arbetslivserfarenhet. Om man exempelvis lär sig jobbet på jobbet eller inom en närliggande bransch är det den typ av kunskap som är svår att mäta och svår att tillgodoräkna sig. Det skapar problem för arbetsgivaren när det kommer till matchning, rekrytering och kartläggning av både befintlig kompetens (till exempel inom lönesättning). Det skapar också problem för arbetstagaren som har svårt att visa den kompetens som han eller hon besitter.

Ger klara besked om vad som krävs

Med Svensk Skogsvalidering, SSV, får arbetsgivare, medarbetare, arbetsförmedlare och utbildningssamordnare klara besked om vilken kompetens som krävs för att kunna jobba inom skogsbruket.
SSV har idag två valideringar med inriktning maskinförare och skogsvård. Maskinförare består av tre olika valideringar utifrån befattningarna skotare, skördare och föryngringsavverkning. Skogsvård är inriktad mot röjning/ plantering. (Validering inom skogsvård lanseras vid årsskiftet 2021/2022)
Inom ramen för systemet finns möjligheter att utveckla validering för fler befattningar i framtiden.

En tids- och kostnadseffektiv metod

Valideringen sker resurseffektivt. För medarbetaren tar själva valideringsprocessen mindre än fyra timmar. Ledningen behöver avsätta tid före valideringen för att besluta om hur resultaten ska tas om hand samt avsätta tid efter valideringen för att analysera resultaten. Sättet att valideras sker med hjälp av moderna simulatorer, webben och erfarna examinatorer.

Granskad och förankrad i branschen

SSV består av flera kompetensområden som är kvalificerande och kvalitetsdrivande för arbete i skogen. Beskrivning av önskad kompetens inom varje område är hämtad direkt från verkligheten, via erfarna medarbetare i branschen. Branschvalideringen är granskad och förankrad inom Skogsbrukets Yrkesnämnd, SYN, samt av erfarna företrädare för branschen.

Bygger kompetens på ett strukturerat sätt

Med SSV som grund bygger arbetsgivarna inom skogsbruket kompetens i företaget på ett strukturerat sätt. Detta eftersom valideringen är avgränsad till de områden som branschen har identifierat som väsentligt kvalitetsdrivande. Medarbetaren kan på ett förlitligt sätt påvisa att denne besitter rätt kompetens för yrket.

Medarbetaren får ett certifikat på sina kunskaper

Om medarbetaren inte uppnår godkänt resultat kan man, efter kompletterande utbildning på de områden som behöver stärkas, genomföra en kompletterande validering. När samtliga krav inom respektive kompetensområde är uppnått erhåller medarbetaren ett certifikat.

Träffsäkert verktyg för hela företaget

Vill ett företag arbeta med att långsiktigt kompetensutveckla medarbetare ger SSV snabbt och effektivt ett träffsäkert underlag samt underlättar arbetet med att planera och genomföra nödvändiga insatser. Det krävs inget omfattande, svårt eller resurs- eller tidskrävande arbete för varken arbetsgivare eller medarbetaren.

Är ni intresserade av att göra validering?

Gå in på skogsvalidering.se. Här hittar du allt du behöver veta och länkar till utbildningsanordnare/bokning.

Kontaktuppgifter
info@skogsvalidering.se
Bokning och frågor, Gunnar Bergström, Vericate: 063-160801