Skogsbrukets yrkesnämnd, SYN

Elev, praktikvärd, lärare och skogsmaskin på APL
Foto: Mikael Nyander

SYN håller kontakt med organisationer och myndigheter, bevakar utvecklingen inom arbetsområdet och avger remissyttranden. En viktig uppgift är att främja kontakterna mellan arbetsliv och skola och att medverka till att yrkeskunnig arbetskraft utbildas och fortbildas.

Några viktiga delar av SYN:s verksamhet:

  • SYN-kursprogrammet är ett utbud av fortbildningskurser på nationell nivå som presenteras på www.synkurser.se. Utvecklingsarbete pågår kontinuerligt. Avseende webbutbildning samarbetar SYN med skötselskolan .Syftet med samarbetet är att stärka parternas utbildningskoncept genom samordning av resurser och ökad tillgänglighet för en större målgrupp.
  • Att kontinuerligt påverka, bevaka och delta i arbetet med att göra den gymnasiala yrkesutbildningen anpassad till branschens behov är högprioriterat. Arbetet i de så kallade lokala programråden främjar kontakten skola-näringsliv och där deltar många av Gröna arbetsgivares medlemmar. SYNs sekreterare är ledamot i det Nationella programrådet för naturbruksprogrammet.
  • Yrkeshögskoleutbildningar. Dessa eftergymnasiala utbildningar ska styras av näringslivets behov och det är därför viktigt att SYN redogör för de behoven till Yrkeshögskolemyndigheten och andra statliga institutioner. SYN arbetar även för att få till stånd studievägar för yrkesbytare som vill in i skogsbranschen men som saknar relevant utbildning.
  • SYN följer kontinuerligt utvecklingen inom arbetsmiljöområdet och har bl a tagit fram en webb utbildning i motorsågning baserat på de teoretiska kraven i AFS 2012:01.

Aktörer i SYN

I SYN ingår följande aktörer; Gröna arbetsgivare, GS-facket, Ledarna, LRF Skogsägarna, SMF Skogsentreprenörerna och Skogsstyrelsen.

Läs mer om SYN:s verksamhet