Lantbrukets Arbetsmiljökommitté

LAMK:s hemsida förvaltas av Gröna arbetsgivare.
LAMK är ett eget, fristående, organ bestående av flera organisationer. 

LAMK bildades 1982 och är ett nätverk som arbetar för en bättre arbetsmiljö utifrån en helhetssyn på företaget med människan i centrum. LAMK består av representanter för institutioner, rådgivande organ samt organisationer med anknytning till den gröna sektorn, jord och trädgård.

Trots att Sverige framhållits som föregångsland i säkerhetsarbete inträffar många arbetsskador inom jord och skogsbruk. Jordbruket ligger i topp som en av de allra farligaste arbetsplatserna.

LAMK som nätverk arbetar för att alla verksamma inom lantbruket ska klara av sitt arbete med bibehållen god hälsa och känna arbetet som utvecklande och positivt.

Nätverket har en viktig funktion genom att kompetenser kring arbetsmiljöfrågorna regelbundet samlas. Detta möjliggör att viktiga arbetsmiljöfrågor för branschen identifieras, diskuteras och bearbetas.

Inom LAMK identifieras och initieras nya forskningsprojekt, undersökningar och utvärderingar. Nätverket bidrar också till att informationsmaterial och utbildningsinsatser tas fram inom LAMK och mellan de ingående organisationerna.