En säkrad kompetensförsörjning är nödvändig för det gröna näringslivets tillväxt och konkurrenskraft. Att locka unga talanger och yrkesbytare är en viktig del av detta. Det gröna näringslivet behöver bredda sin rekryteringsbas, och rekrytera även utanför invanda ramar, vilket förändrar förutsättningar avseende språk och kompetens.

På Gröna arbetsgivare arbetar vi på flera spår för att hjälpa medlemsföretagen att bredda rekryteringsbasen. Vi driver bland annat Jobba Grönt - ett projekt tillsammans med LRF med syfte att få fler unga och karriärbytare att bli verksamma i det gröna näringslivet, genom studier eller arbete.

Samtidigt som det gröna näringslivet har ett stort rekryteringsbehov står många nyanlända utanför arbetsmarknaden. Gröna arbetsgivare arbetar därför för att göra det möjligt för fler att söka jobb, samtidigt som vi vill underlätta för företagen att hitta rätt kompetens. På skogssidan har några av de utbildningar som är obligatoriska för skogsbruket översatts, för att personer som inte kan svenska ska kunna gå dem och bli tillgängliga om arbetskraft.

Det finns ingen motsättning mellan att anlita utländsk arbetskraft eller nyanlända svenskar, för företagen är det viktigaste att de får kompetent arbetskraft som driver deras företag framåt. För att ta udden av den negativa debatt som då rådde, tog vi under 2014 fram en bok där vi genom tio företagsexempel lyfte fram exempel på mångfald i våra medlemsföretag. Boken "Det här är vårt land - tio berättelser om mångfald" skickades till samtliga riksdagsledamöter och flera artiklar skrevs med anledning av boken, bl a i Svenska Dagbladet.