Hur mycket "får" en anställd vara sjuk?

En av mina anställda är mycket sjuk både enstaka dagar och nu senast en vecka med förkylning. Nu är personen tillbaka men är sjuk igen. Jag tror inte att personen hittar på utan är sjuk, men det skapar problem för mig eftersom vi inte kan lita på att personen är på plats. Finns det någon begränsning för hur mycket en person ”får” vara sjuk?

Det är sjuklönelagen som reglerar sjukersättning och hur den betalas ut. Huvudregeln är att en anställd som är sjuk inte ska vistas på arbetsplatsen utan vara hemma med sjuklön.  Första dagen är karensdag (om personen inte återinsjuknar inom 5 dagar från tidigare sjukperiod) och dag 2-14 betalar du som arbetsgivare sjuklön. Efter dag 15 tar försäkringskassan över. En person som är mycket borta eller har kroniska sjukdomar kan ansöka hos försäkringskassan för att få ersättning för upprepade karensdagar.

Det finns ingen begränsning för hur mycket en enskild ”får” vara sjuk. Är den anställde sjuk så är den det. Däremot finns det regler och verktyg för att komma åt misstänkt fusk – exempelvis genom att kräva förstadagsintyg, att intygen måste utfärdas av läkare och att försäkringskassan efter lång sjukskrivning prövar om den anställde bör söka annat arbete på arbetsmarknaden. Men det finns inga regler om att en anställd bara får vara sjuk ett visst antal dagar. Däremot finns ett särskilt högriskskydd som innebär att försäkringskassan kan ta över en del/hela kostnaden för en person som är väldigt mycket sjuk (mer än 10 ggr /år eller mer än 28 dagar i följd) till följd av en sjukdom eller funktionsnedsättning.  Har en anställd mycket frånvaro så kontakta Försäkringskassan för att få mer information kring det hela. Tänk dock på att det är mycket ovanligt att få högkostnadsskyddet och att det är den anställde som ansöker.

Du bör också som arbetsgivare diskutera situationen med den anställde. Inte från ett fördömande perspektiv utan ta reda på om det finns andra orsaker till frånvaron, eller om det ligger annat bakom som du kan hjälpa till med. Det kan vara ett missbruksproblem av något slag, struliga hemförhållanden, behov att tillfälligt gå ned i tid eller förändring av schema som skulle kunna hjälpa både verksamheten och den anställde. Om det visar sig vara en sjukdom eller missbruksproblem – hjälp personen att söka adekvat vård. Har ni företagshälsovård så kanske även den kan hjälpa till.  

Om du i förlängningen vill säga upp personen bör du som arbetsgivare veta att det kan vara svårt att säga upp en person på grund av  personliga skäl såsom exempelvis sjukdom eller hög frånvaro. Ta i så fall kontakt med oss på Gröna arbetsgivare så att vi kan rådge dig och diskutera hur du kan gå vidare.

Det kan också vara värt att notera att från och med januari 2019 kommer det nya regler kring att beräkna karensavdraget. Eftersom detta i de gröna näringarna är regler som vi återfinner i de flesta kollektivavtal måste förändringen förhandlas på central nivå. Vi kommer därför att skicka ut information i god tid gällande vad förändringen kommer att medföra för just dig.