Arbetsmiljöstrategi för lantbruks- och trädgårdsnäringen

Gröna arbetsgivare leder arbetet med att genomföra Jordbruksverkets arbetsmiljöstrategi under åren 2024-2028. Uppdraget kommer genomföras med en rad andra aktörer inom branschen med syftet att tillsammans förbättra arbetsmiljön inom lantbruks- och trädgårdsnäringen. Ett tydligt fokus i uppdraget ligger på den psykiska hälsan.

Under åren kommer ett flertal insatser att göras, bland annat erfarenhetsträffar, utbildningar, informations- och kampanjinsatser, däribland en årlig arbetsmiljövecka. Målet är att till 2028 få ner antalet arbetsskador och göra diskussionen kring psykosocial hälsa mindre tabubelagt i branschen. Allt för att skapa hållbarhet i näringen med fler attraktiva företag och arbetsplatser.

Uppdraget ska ramas in med ett eget namn och varumärke, vilket beräknas vara framtaget till årsskiftet 2024/2025.

Gröna arbetsgivare har tillsatt en grupp med en verksamhetsledare, en förändringsledare, en kommunikatör och en ekonom för att driva arbetet med uppdraget.

Det kommer finnas en styrgrupp med representanter från Gröna arbetsgivare, LRF, Jordbruksverket, Arbetsmiljöverket och SLU samt en referensgrupp med representanter för alla samverkansparter, t.ex. Växa Sverige, flera Hushållningssällskap, Gård & Djurhälsan, Säker arbetsmiljö Sverige och Agroväst.

Visionen är att genom en djup förankring hos branschens aktörer få till stånd bestående förbättringar samt att insatserna ska kunna fortgå och ge effekt även i framtiden. En löpande utvärdering kommer ske med Sweco som samordnande part.

Klicka på bilden för att förstora.

Mer om uppdraget

Det formella avtalet med Jordbruksverket är skrivet med Gröna arbetsgivares servicebolag Arbio AB och omfattar totalt 47 miljoner kronor. Uppdraget startades i juni 2024 då Jordbruksverkets upphandling avslutades.