REMISSVAR

Remissvar: Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister

Gröna arbetsgivare har tagit del av Departementspromemorian "Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid räffstvister" (Ds 2018:40) och vill lämna följande synpunkter på förslaget.

31 januari 2019
Foto: Mostphotos

Gröna arbetsgivare kan konstatera att förslaget överensstämmer med det gemensamma förslag som arbetsmarknadens parter överlämnade till Arbetsmarknadsdepartementet den 10 juli 2018. Av det skälet tillstyrker Gröna arbetsgivare förslaget.

Vi anser dock att förslaget borde kunna riksdagsbehandlas och beslutas under vinternvåren 2019 och att regeländringen därför bör kunna träda i kraft tidigare än den 1 januari 2020.

I övrigt ansluter sig Gröna arbetsgivare till det av Svenskt Näringsliv, LO, TCO samt SACO gemensamt inlämnade remissvaret.

Lena-Liisa Tengblad, vd på Gröna arbetsgivare

Här kan du läsa hela remissvaret samt våra övriga remissvar