NYHET - ARBETSMILJÖ

Regeringens nya arbetsmiljöstrategi

Den nya strategin har titeln "En god arbetsmiljö för framtiden" och ska gälla för åren 2021 - 2025. Den har fyra prioriterade områden och ersätter den tidigare arbetsmiljöstrategin som gällt senaste åren. En hel del i uppdragen och upplägget känns igen från föregående strategi men både pandemin och ett ökat fokus på jämställhet genomsyrar den nya strategin.

16 februari 2021
Foto: Fredrik Persson

Den 11 februari fattade regeringen beslut om den nya arbetsmiljöstrategin, innehållande fyra prioriterade områden;

  • Ett hållbart arbetsliv – alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv
  • Ett hälsosamt arbetsliv – arbetslivet ska bidra till utveckling och välbefinnande
  • Ett tryggt arbetsliv – ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet 
  • En arbetsmarknad utan fusk och brott – bristfällig arbetsmiljö ska aldrig var ett konkurrensmedel

Några områden som särskilt kan nämnas inom dessa fyra huvudområden är att nollvisionen utökas från att "ingen ska behöva dö på jobbet" till att innefatta "ingen ska behöva dö till följt av arbetet", här lyfts som exempel stressen inom välfärdsyrken. Företagshälsovårdens roll i det förebyggande arbetsmiljöarbetet omnämns samt införa arbetsmiljökunskap redan i skolan. Arbetsmiljöansvaret lyfts också utifrån nya sätt att organisera sig och nya arbetsförhållande, tex vid hemarbete.

Regeringen kommer även inrätta ett arbetsmiljöforum som ska träffas några gånger per år där både arbetsmiljömyndigheterna och arbetsmarknadens parter ska finnas med. Syftet är att diskutera pågående och planerade åtgärder inom strategins område, samt de åtgärdsplaner som Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska ta fram.

En årlig redovisning kommer att ske 1 mars varje år.

Här hittar du Regeringens arbetsmiljöstrategi 2021-2025