NYHET - ARBETSMILJÖ

Digital arbetsmiljörådgivning i Löderup

Allt fler medlemsföretag väljer att varva fysisk arbetsmiljörådgivning med digital för att få stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Två företag som valt att komplettera med digitalt stöd är Löderups Växt och Löderups Gris utanför Kåseberga i Skåne.

29 mars 2023
Foto: Arbetslagen i Löderup har kopplat upp sig med Åsa-Lina Nordlund för digital arbetsmiljörådgivning.

Martin Andersson och Johan Thuresson på Löderups Växt respektive Löderups Gris såg potentialen i att samverka med sina arbetslag kring systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete och få in det som en naturlig del i den daglig verksamheten. Att få stöd digitalt tycker de är smidigt.

– Att arbetslagen utbildar sig tillsammans möjliggör ett större erfarenhetsutbyte kring risker och olyckor och skapar en gemensam helhetssyn över säkerhet och hur vi ska tänka och agera säkert tillsammans, säger Martin.

Idag är det dags för digital rådgivning och utbildning med Åsa-Lina Nordlund, Gröna arbetsgivares arbetsmiljöutvecklare från föreningen Säkert Arbetsmiljö Sverige.

Arbetslagen samlas för gemensam frukost och kopplar upp sig med Åsa-Lina som går igenom grunderna i det systematiska arbetsmiljöarbetet och vinsterna med att jobba förebyggande med arbetsmiljöfrågor. Gruppen genomför också de fem delarna i webbutbildningen Är du säker?. När två timmar passerat har de fått med sig kunskap om

 • hur man gör riskbedömningar och värderar hur allvarliga riskerna är
 • hur man åtgärdar risker och följer upp åtgärderna
 • roller och regler kopplat till arbetsmiljöansvaret
 • hur man tillsammans kan jobba långsiktigt för en god arbetsmiljö och en säker och trygg arbetsplats.

Gruppen diskuterar innehållet och utbyter erfarenheter kring varje del av utbildningen. Som avslutning går de laget runt och delar med sig av insikter från dagens utbildningspass. Bland det de tar med sig är att

 • kommunicera ännu mer kring säkerheten
 • påminna varandra – alla har ett ansvar, både chefer och anställda
 • använda skyddsutrustning
 • förstå allvaret med att hålla sig till lagen
 • alla har gemensamt ansvar för trivseln
 • hålla ordning och reda, det minskar också stressen och ökar flytet i arbetet
 • bli mer aktiva, hjälpas åt att meddela
 • ha checklistor och skyddsutrustning på strategiska platser där risker finns.

Att få reflektera gemensamt, prata högt och ställa frågor direkt, är något deltagarna uppskattar. Åsa-Lina är nöjd med aktiviteten och engagemanget, och trycker på värdet av att hela arbetslaget är med.

– Det finns många vinster med att arbeta med arbetsmiljön tillsammans. Alla lär sig att se och förstå riskerna i verksamheten och därmed kan olyckor och arbetsskador förebyggas. Det stärker också vi-känslan och ökar trivseln, säger Åsa-Lina.

”Gröna korset” följer upp Oj! och Aj!

För att skapa ett långsiktigt säkerhetsklimat på arbetsplatsen är det viktigt att hitta de rätta verktygen, så att arbetsmiljöarbetet känns både begripligt, hanterbart och meningsfullt. På så sätt blir det en självklarhet att tänka och prata säkerhet varje dag.

Ett verktyg som Åsa-Lina passar på att tipsa arbetslagen om är Gröna korset, ett sätt att hålla koll på tillbud (Oj!) och olyckor (Aj!). Korset består av en ruta för varje dag i månaden. Är månaden utan avvikelser blir korset grönt, medan dagar med eventuella tillbud eller olyckor markeras med gult respektive rött. Avvikelserna tas vidare för riskbedömning och åtgärdsplan, där det specificeras vad som ska åtgärdas, av vem och när. Därefter följs planen upp på arbetsplatsträffar. Olyckor ska också anmälas till Försäkringskassan och ibland till Arbetsmiljöverket.

– På en arbetsplats är alla varandras arbetsmiljö och man behöver hjälpas åt att göra den så optimal som möjligt. Små åtgärder kan få stor betydelse i längden. Alla steg i rätt riktning är viktiga! säger Åsa-Lina.

Medlemserbjudande

I medlemskapet i Gröna arbetsgivare ingår 2 timmars kostnadsfri rådgivning på plats i din verksamhet. Du bokar ditt arbetsplatsbesök via Säker Arbetsmiljö Sverige på telefon 070-985 60 00 eller via mejl info@sakerarbetsmiljo.se.

Läs mer på Säker arbetsmiljö Sveriges webbplats.

Obs! Från 1 januari 2022 har samtliga medlemsföretag tillgång till nytt kostnadsfritt besök!