NYHET - DISKRIMINERING OCH LIKABEHANDLING

Förebygg sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och diskriminering

Under föregående avtalsförhandlingar behandlades vikten av att förebygga och hantera kränkande särbehandling som en särskild punkt under flera av våra kollektivavtal. Gröna arbetsgivare och Kommunal har en gemensam syn inom detta område.

21 januari 2022
Gröna arbetsgivares och Kommunals logotyper
Foto:

All form av kränkande särbehandling, inklusive sexuella trakasserier och diskriminering, är oacceptabelt och ska inte förekomma, varken på våra arbetsplatser eller i andra delar av arbetslivet.

Vi vill genom detta gemensamma uttalande understryka vikten av att vara uppmärksam på signaler och jargonger på arbetsplatsen som kan ge upphov till kränkningar och att så tidigt som möjligt agera och arbeta förebyggande med frågan.

Om tecken finns, eller om man får information kring, att det förekommer kränkande särbehandling i verksamheten ska det finnas rutin att hantera det. Rutinerna ska besvara dessa tre frågor samt vara kända för alla på arbetsplatsen.

  1. Vem tar emot information?
  2. Vad händer med informationen – och vad ska mottagaren göra?
  3. Hur, och var, får de utsatta snabbt hjälp?

Är man tio eller flera arbetstagare i verksamheten ska rutinerna dessutom vara skriftliga.

Som stöd i arbetet kan man ta del av och använda det material som finns framtaget på området.

Broschyr, Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsmiljöverket, Motverka och förebygg sexuella trakasserier på din arbetsplats
https://www.do.se/globalassets/stodmaterial/stod-mellan-utsatt-utsatter-star-du.pdf

Ämnessida kring kränkande särbehandling, Prevent
https://www.prevent.se/jobba-med-arbetsmiljo/osa/krankande-sarbehandling-och-mobbning/

OSA-kompassen – förebygg kränkande särbehandling, Sunt arbetsliv
https://www.suntarbetsliv.se/verktyg/osa-kompassen/forebygga-13/

OSA-kompassen – hantera kränkande särbehandling, Sunt arbetsliv
https://www.suntarbetsliv.se/verktyg/osa-kompassen/hantera-14/

Checklista samt enkät för att förebygga sexuella trakasserier, Prevent
https://www.prevent.se/utbildningar-produkter/webbverktyg/forebygg-sexuella-trakasserier-a1484845/

Korta diskussionsfilmer inom sexuella trakasserier, Schysst stall, Prevent
https://www.schysststall.se/om-sexuella-trakasserier-och-overgrepp/