Samverkan stärker gröna näringar

Gröna arbetsgivare samverkar med ett stort antal organisationer nationellt och internationellt i arbetsgivarfrågor, arbetsmiljöfrågor och kompetensförsörjningsfrågor.

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv, SN, består av 48 medlemsorganisationer. Inom SN sker stor samverkan i många frågor med flertalet organisationer, inte minst i avtals- och förhandlingsfrågor. Störst samverkan har Gröna arbetsgivare med TMF, Grafiska Företagen och Skogsindustrierna som har kanslisamverkan genom servicebolaget Arbio AB.

TMF, Trä- och Möbelföretagen, är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter.

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. De 450 medlemsföretagen med ca 14 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället. Den grafiska industrin har en viktig uppgift i marknadsekonomin, demokratin och i utbildningen. 

Skogsindustrierna är massa-, pappers- samt den trämekaniska industrins branschorganisation. Organisationens uppgift är att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter.

IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, är bransch- och arbetsgivarorganisationen som företräder omkring 1 400 svenska och utlandsägda företag. Företagen arbetar med kemi i vid bemärkelse, både som tillverkare, distributörer och som användare. Företagen är bland annat kemi- och plastindustrier, läkemedelstillverkare, raffinaderier eller biokemi- och bioteknikföretag.

LI, Livsmedelsföretagen, är arbetsgivar- och branschorganisationen som för livsmedelsföretagen i Sverige. Bland de cirka 850 medlemsföretagen finns företag som representerar alla typer av livsmedelsföretag.

Branschorganisationer

SMF, Skogsentreprenörerna, är en rikstäckande branschorganisation för småföretagare i det svenska skogsbruket. SMF verkar genom att erbjuda rådgivning, stöd och utbildning, både till medlemmar och till andra aktörer i skogsbruket. SMF företräder entreprenörskåren i branschsamarbeten och forum som tar ansvar för att vidareutveckla det svenska produktionsskogsbruket.

LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. Tillsammans med Gröna arbetsgivare driver LRF kompetensförsörjningsfrågor och driver projektet Grön Attraktion för att attrahera nya unga talanger och yrkesbytare till det gröna näringslivet.

Trädgårdsanläggarna i Sverige är branschorganisationen för kvalificerade trädgårdsanläggare. Bland de cirka 100 medlemsföretagen finns allt från enmansföretag till stora företag. Organisationen arbetar med frågor som är relevanta för företagare inom anläggningsbranschen.

SGF, Svenska Golfförbundet, är branschorganisationen för golfklubbar i Sverige. Bland de 464 medlemsföretagen finns golfklubbar och golfanläggningar.

Forskningsinstitut

JTI, Institutet för jordbruks- och miljöteknik, är Sveriges ledande institut för jordbruks- och miljöteknisk utveckling. JTI arbetar brett med frågor om jordbruk och jordbruksteknik, med en tydlig miljö och energiprofil.

KSLA, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens, uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk och därtill knuten verksamhet. KSLA förvaltar även Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans Fond vars syfte är att främja de gröna näringarnas ställning i samhället genom att lämna bidrag för anordnande av möten, konferenser och andra aktiviteter som är öppna för eller riktade till allmänheten.

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras. Forskning om arbetsmarknad och lönebildning är särskilt prioriterad. Stor vikt läggs vid att föra ut forskningens resultat och sprida kunskap.

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av skogsnäringen och staten. Skogforsk ska tillföra tillämpbara kunskaper, tjänster och produkter som bidrar till ett lönsamt, hållbart svenskt skogsbruk och på så sätt säkerställa viktiga samhällsmål.

Yrkesnämnder

SYN, Skogsbrukets yrkesnämnd, är ett partsammansatt organ som har till uppgift att genom samverkan främja en positiv utveckling inom praktisk yrkesutbildning och arbetsmiljö inom skogsbruket. I SYN ingår följande aktörer; Gröna arbetsgivare, GS-facket, Ledarna, LRF Skogsägarna, SMF Skogsentreprenörerna och Skogsstyrelsen.

NYN, Naturbrukets yrkesnämnd, representerar arbetslivet och är ett samarbetsorgan för att främja yrkesutbildning, fortbildning och rekrytering inom lantbruk och trädgård. I NYN ingår följande aktörer; Gröna arbetsgivare, LRF, Kommunal, Svenska kyrkans Församlingsförbund, Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet (SLF), Sveriges Trädgårdsanläggningsförbund (STAF) och Gröna näringens riksorganisation (LRF-GRO).

HYN, Hästnäringens yrkesnämnd, är en samarbetsorganisation som företräder arbetslivet inom svensk hästsektor. Nämnden ska hjälpa hästbranschen i frågor rörande arbetet med fastställande av yrkeskompetens, yrkesprov och yrkesstatus, kvalitetsutveckling i gymnasial och annan utbildning med hästinriktning, arbetsmarknads- och arbetsmiljöfrågor, kontakter med arbetsmarknads- och utbildningsmyndigheter, och frågor om yrke, yrkesval eller kompetensutveckling.

Myndigheter

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. De ska även bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever. Gröna arbetsgivare samverkar främst med Skolverket genom arbetet i yrkesnämnderna.

Arbetsmiljöverket, är myndigheten som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer. De ansvarar också till viss del för tobakslagen och miljöbalken när det gäller frågor om genteknik och bekämpningsmedel.

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Deras viktigaste uppgift är att sammanföra arbetsgivare med arbetssökande i hela Sverige. Arbetsförmedlingen arbetar även med etablering av nyanlända i samverkan med fler aktörer men har det samordnande ansvaret.

Skolor

SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet erbjuder eftergymnasiala utbildningar som leder till jobb inom det gröna näringslivet. Forskning, utbildning och miljöanalys bedrivs i nära dialog med samhället, regionalt och nationellt. SLU finns i Alnarp, Flyinge, Strömsholm, Wången, Uppsala, Umeå och Skinnskatteberg.

Naturbruksskolornas förening är en ideell förening som samlar 50 naturbruksskolor för samverkan. NF har många kontakter med naturbrukets olika branscher och med SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Föreningen samverkar i kompetensförsörjningsfrågor för att stärka naturbruksgymnasierna och samverkan mellan skola och näringsliv.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta del av branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen.
Saknar du ett webbkonto? Registrera här
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Logga in
Registrera webbkonto
Endast för befintliga medlemmar. Bli medlem
Angivet organisationsnummer / medlemsnummer kunde inte hittas i medlemsregistret.
Logga in
Registrera webbkonto
Kontot kunde inte skapas. Kontakta supporten. Ett konto med denna E-post finns redan registrerad. Tips: använd glömt lösenords-funktionen.
Ditt webbkonto har registrerats

Ett webbkonto har nu skapats och ett aktiveringsmail har skickats till angivien e-postadress.

Klicka på länken för att aktivera ditt konto.

Logga in
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till din e-postadress som du sedan kan andra under mina sidor.
Lösenordet kunde inte återställas.
Logga in
Glömt lösenord?
En återställningslänk har skickats till angiven mailadress.