NYHET

Lena-Liisa Tengblad kommenterar regeringsförklaringen

Villkoren för de gröna näringarna står högt på regeringens dagordning, säger Stefan Löfven i sin regeringsförklaring.

11 september 2019
Foto: Unsplash

I samband med riksdagens öppnande igår avgav också Stefan Löfvén sin regeringsförklaring. Den täckte hela det politiska landskapet och visade den riktning som regeringen vill ta inom olika områden. Många områden berörde de gröna näringarna, och det är dessa jag lyfter fram här.

Redan i inledningen till regeringsförklaringen betonar Löfvén att vårt land är präglat av vacker natur, öppenhet och en hårt arbetande befolkning samt att Sverige har en stor potential. Det är en inledning som gäller för det gröna näringslivet.

Vidare betonas vikten att vi ska hålla ihop vårt land och att det ska finnas förutsättningar att leva ett gott liv i hela Sverige. Detta kan bland annat ske genom kompensation för långa avstånd (skattenedsättning), eller särskilda driftsstöd till dagligvarubutiker på landet. Därtill lyfts också införandet av så kallade Servicekontor där flera statliga myndigheter kan samlas på olika orter.

Löfvén konstaterar också i sin förklaring att "Svensk natur, svensk mat och svenska besöksmål tillhör vårt lands stora tillgångar" samt att:

"Svenska bönder producerar varor i världsklass. Genom fortsatta satsningar på livsmedelsstrategin och ett kraftfullt bondepaket stärks det svenska jordbrukets konkurrenskraft."

"Ett hållbart och växande skogsbruk bidrar till jobb, tillväxt och klimatnytta. Med levande skogar och mångskiftande natur kan den biologiska mångfalden öka."

"Arbetet med det nationella skogsprogrammet fortsätter och regeringen arbetar för att stärka äganderätten och hållbarheten i de svenska skogarna. Den skog som staten äger ska förvaltas hållbart."

Det finns också uttalanden om utbyggnad av vägar och järnvägar i hela landet samt att den digitala infrastrukturen är en viktig del för att hela landet ska växa.

Löfvén uttalade också förhoppningen om att få fler i arbete, men konstaterade att konjunkturen mattas av och att det kommer att påverka ekonomin i Sverige. Statsministern säger vidare att vi fortsatt har en hög sysselsättningsgrad men att vi ser rekryteringsproblem i olika branscher. Det finns mer än 100 000 lediga jobb i Sverige och vi har samtidigt 350 000 arbetslösa personer i Sverige. Detta innebär att det måste till stånd kompetensutveckling och vidareutbildningar samt en effektiv förmedling av arbete som gynnar såväl arbetsgivare som arbetssökande.

Detta och mycket mer finns att läsa i Regeringsförklaringen som finns publicerad här på Regeringens hemsida.

Vi ser nu med stort intresse på hur detta kommer att tas vidare och komma våra medlemsföretag till del.

Lena-Liisa Tengblad

 

Lena-Liisa Tengblad
VD