NYHET - ARBETSTID

AD-dom om restid mellan bostad och anvisad arbetsplats

AD dom nr 7/20, Ska målares restid mellan bostad och anvisad arbetsplats betraktas som arbetstid eller vilotid enligt arbetstidslagen?

21 februari 2020
Foto: -

Bakgrund

L.Ö:s Målerifirma i Malmö (bolaget) har organiserat sin verksamhet så att målarna inte behöver inställa sig i bolagets lokaler vid arbetsdagens början och slut. Målarna reser istället direkt från bostaden till dagens första kund och från dagens sista kund tillbaka till bostaden. Eftersom Bolaget inte betraktade nämnda restiden som arbetstid har bolaget inte heller betalat ut någon lön för denna tid. Den fastställda ordinarie arbetstid för målarna börjar hos kund kl. 7.00 och slutar hos kund kl. 16.00.

Bolaget är medlemmar i Måleriföretagen och i och med medlemskapet bundet av Måleriavtalet som tecknats mellan Måleriföretagen och Målarförbunden.

Parterna har tvisteförhandlat utan att kunna enas.

Målarförbundet väckte talan i Arbetsdomstolen för att få fastställt att restiden från bostaden till dagens första kund respektive från dagens sista kund till bostaden skall anses utgöra arbetstid enligt arbetstidslagen och Måleriavtalet. Måleriförbundet har dessutom yrkat förpliktande för bolaget att utge ersättning avseende lön och övertidsersättning för nämnda restid.

Bolaget bestred talan.

AD

Arbetstid enligt arbetstidslagen definieras som all tid i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis då arbetstagaren 1) står till arbetsgivarens förfogande samt 2) därvid utför aktiviteter eller uppgifter.

Arbetsdomstolen inleder prövningen med frågan om målarna har stått till arbetsgivarens förfogande under restiden. AD konstaterar därvidlag att åliggandet för målarna att resa till arbetet är ett åliggande som de flesta arbetstagare har. Det kan inte anses utgöra en sådan större inskränkning i deras möjlighet att förfoga över sin tid och ägna sig åt egna intressen att de ska anses stå till arbetsgivarens förfogande.

När det gäller frågan om målarna ska anses utföra sina aktiviteter eller uppgifter när de tar sig till arbetsplatsen konstaterar AD att det inte ens påståtts att målarna utfört några av sina uppgifter eller aktiviteter under den omtvistade restiden.
AD avslog Målarförbundets talan.

Kommentar

Vi vill understryka att domen bara uttalar sig om huruvida restid från bostaden till dagens första kund respektive från dagens sista kund till bostaden är att betraktas som arbetstid för arbetstagare, som inte har en fast, bestämd arbetsplats.

Även om arbetstagarna i dylika situationer inte har rätt till lön för restiden följer av många kollektivavtal att arbetstagarna kan ha rätt till restids-/färdtidsersättning eller traktamente eller andra dylika kostnadsersättningar.

Enligt vår uppfattning är det bra att Arbetsdomstolen nu har avgjort denna fråga. Genom domen är det klarlagt att restiden i dessa fall inte förbrukar den ordinarie arbetstiden eller möjligheten till övertidsuttag. Av 10 b § i arbetstidslagen framgår nämligen att den sammanlagda arbetstiden under varje period om sju dagar endast får uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Vidare finns det begränsningar i kollektivavtalen avseende hur mycket övertid som får tas ut per kalenderår.