NYHET

Regeringen presenterade budgetpropositionen för 2020

Under morgonen den 18 september redovisade regeringen budgetpropositionen för 2020 som bygger på januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Flera av satsningarna rör arbetsmarknaden, jobben och de gröna näringarna och sammanfattas i urval nedan.

18 september 2019
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Inom arbetsmarknadspolitiken satsar regeringen 1,3 miljarder för att fler ska komma i arbete och arbetsgivarnas kompetensförsörjning ska underlättas. Det ska bl.a. ske genom arbetsmarknadsutbildningar, introduktionsjobb och extratjänster.

För att få fler personer in på arbetsmarknaden aviserades ett förslag på ingångsavdrag eller en sänkning av arbetsgivaravgiften för de personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, så som unga, långtidsarbetslösa och nyanlända. Förslaget är en nedsättning på omkring två tredjedelar av arbetsgivaravgifterna på lön och andra ersättningar upp till 23 500 kr per månad. Arbetsgivaravgiften föreslås även ytterligare sänkas (nuvarande 10 procent nedsättning) för personer som arbetar inom forskning och innovation på företag.

Regeringen vill införa så kallad utvecklingstid, i upp till ett år, för anställda att utveckla befintlig eller ny kunskap och underlätta omställning på arbetsmarknaden.

Andra budgetsatsningar som kan komma att påverka de gröna näringarna är bl.a. budgetsatsningar för skogsbruk och effektiv bekämpning av skogsskador och granbarkborreangrepp. Det blir fortsatt finansiering av det nationella skogsprogrammet samt en satsning på 50 miljoner årligen fram till 2022 för att stärka och värna äganderätten för skog.

Inom budgetförslaget på 100 miljoner i biogasstöd lyfts lantbruket och livsmedelskedjans roll i omställningen till en biobaserad ekonomi i Sverige. Inom målet att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland finns även ett förslag på ett ökat investeringsstöd för solceller på 500 miljoner som resulterar i att 1,2 miljarder kronor finns tillgänglig för investeringsstöd under 2019 men upphör 2020.

Ytterligare 200 miljoner ska tillföras inom skydd och bevarande av värdefulla naturmiljöer och för att markägare ska få ersättning inom reservatärenden.

Den nationella livsmedelsstrategin ska få förstärkt finansiering med 191 miljoner under 2020 och ytterligare 72 miljoner årligen fram till 2025.

Genom en grön skatteväxling ska geografiska områden i Norrland och Nordvästra Svealand få skattesänkningar under 2020 och ytterligare sänkningar under 2021. Ytterligare skattemässiga förändringar innefattar avskaffandet av värnskatten.

Budgetpropositionen presenteras mot en bakgrund av att Sveriges konjunktur har mattats av med ett minskande BNP för andra kvartalet i år samtidigt som arbetslösheten har ökat till en nivå på 7,1 procent för augusti. Avmattningen kan även ses i världsekonomin efter flera år med tillväxt. Kommande orosmoln för ett exportberoende land som Sverige är bl.a. Brexit, handelskonflikten mellan USA och Kina samt konflikterna i Mellanöstern.