NYHET - ARBETSMILJÖ

Undantag gällande pannor i kategori 2

Den 1 december börjar nya regler gälla kring certifiering av pannoperatörer och besiktning av pannor i öppna system. Här förklaras det du behöver veta som företagare.

8 oktober 2020
Foto:

Hur vet jag om jag omfattas av reglerna?

När en panna klassas som en A eller B-panna gäller mer omfattande krav kring användning och kontroll av pannan. Vanligt förekommande pannorna i våra branscher är de med en temperatur mellan 65 och 110 grader och en märkeffekt på 100 kW eller mer, dessa klassas då som en B-panna. Nytt sedan 2017 är bland annat att B-pannor i öppna system ska ha genomgått en återkommande besiktning senast 1 december.

Därefter behöver man även komma fram till vilken kategori pannan tillhör. Har jag en panna som kan ackumulera värme i farlig mängd, exempelvis vid strömbortfall, räknas den som en kategori 2-panna. Att temperaturen stiger över 110 grader är ett riktvärde som man kan man använda sig av i sin bedömning kring vad som avses med ackumulering av farlig mängd. Halmpannor kan vara ett exempel på en panna som är i kategori 2.

Pannor som drivs med gas, olja och el är kategori 4-pannor. Pannor som har drift på inmatningen av flis eller pellets, där även inmatningen avbryts vid ett strömbortfall, hamnar normalt som en kategori 4-panna, dvs bränsletillförseln avbryts och värme ackumuleras inte i farlig mängd.

För pannor i kategori 2 börjar reglerna om certifierad pannoperatör att gälla nu 1 december 2020, för pannor som hamnar i kategori 4 börjar det gälla först i december 2022.

Att ha sin panna i drift utan en certifierad pannoperatör efter den 1 december kan ge en sanktionsavgift på 30.000 kr efter en inspektion av Arbetsmiljöverket.

Har du en kategori 2-panna men ännu inte hunnit med en certifiering?

Utöver ett komplicerat och tekniskt svårt regelverk på området har certifieringsorganen enbart under det senaste halvåret arrangerat provtillfällen för att kunna bli certifierad pannoperatör. Den utlovade vägledningen och informationsinsatsen som Arbetsmiljöverket skulle stå för har uteblivit vilket har lett till att möjligheten att uppfylla reglerna innan 1 december har försvårats. Därutöver har vi en pågående pandemi med restriktioner kring resor och sammankomster som ställer till det.

Vi har därför förberett en mall som kan användas för en ansökan om undantag hos Arbetsmiljöverket gällande reglerna kring certifiering av pannoperatör. Mallen är i wordformat så att ni själva kan gå in och modifiera i texten om vill lägga till eller ta bort något. Det är dock alltid Arbetsmiljöverket som i slutänden avgör om ni kan få ett undantag.

Den är framtagen av Gröna arbetsgivare och Lantbrukarnas riksförbund och mailas till: arbetsmiljoverket@av.se eller postas till: Arbetsmiljöverket, 112 79 Stockholm

Gröna arbetsgivare begär en ändring av regelverket

Gröna arbetsgivare, tillsammans med LRF, har skickat in en begäran om ändring av föreskrifterna, då vi anser att kraven inte står i proportion till effekterna av reglerna och därmed inte följer förvaltningslagens proportionalitetsprincip. Vi har också haft möte med avdelningschef och handläggare på Arbetsmiljöverket för att försöka påverka reglerna kring pannor.

Vi har även tidigare, tillsammans med industriförbunden inom Svenskt näringsliv, skickat in en begäran om tillfälliga föreskrifter för att senarelägga ikraftträdandet av dessa regler, men det fick vi tyvärr avslag på.

Här kan du läsa mer om pannor och andra trycksatta anordningar.