NYHET - ARBETSMILJÖ

En påminnelse om nya regler kring medicinska kontroller

Så här inför jul vill vi passa på att påminna en extra gång om de nya och ändrade bestämmelserna avseende medicinska kontroller som nu börjat gälla fullt ut. Bestämmelserna som nu trätt ikraft omfattar klättring, handintensivt arbete, nattarbete, kvicksilver och bly. Reglerna utgår från föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3).

20 december 2021
Foto: Fredrik Persson

Detta innebär att de arbetstagare som utför arbete med klättring på hög höjd (högre än 13 meter), ska ha genomgått en medicinsk kontroll och fått ett tjänstbarhetsintyg utfärdat av läkare. Saknas sådant intyg kan en sanktionsavgift på mellan 15.000 – 150.000 kr (beroende på antalet anställda i bolaget) tas ut.

Arbetstagare som utför handintensivt arbete, dvs. arbete som medför snabba ihållande handledsrörelser mot ledens ytterlägen i kombination med kraft, ska erbjudas att genomgå en medicinsk kontroll. Hur vida arbetet faller in under just handintensivt arbete ska avgöras utifrån en riskbedömning.

Nattarbete har även tidigare omfattats av medicinska kontroller men nu har definitionen av vad som räknas som nattarbete ändrats något. De som nu ska erbjudas medicinsk kontroll är de arbetstagare som normalt arbetar mer än tre timmar mellan klockan 22:00 och 06:00 eller att minst en tredjedel av årsarbetstiden är mellan dessa klockslag. Detta gäller inte om anställningstiden totalt understiger tre månader under ett år.

I övrigt införs nu tjänstbarhetsintyg och biologiska exponeringskontroller för arbete med kvicksilver samt ändrade gränsvärden för blyhalt i blodet vid arbete med bly.

För mer information vad som avses med att erbjuda/anordna medicinska kontroller se Gröna arbetsgivares arbetsgivarnytt samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3).

Läs mer: