NYHET - ARBETSMILJÖ

Nya regler om arbetsanpassning

Den 1 juni trädde Arbetsmiljöverkets nya regler, AFS 2020:5, om arbetsanpassning ikraft. Föreskrifterna har ett tydligare fokus på de arbetslivs-/arbetsplatsinriktade insatserna, dvs de delar som arbetsgivaren rår över.

7 juni 2021
Arbetsmiljöverkets logotyp
Foto:

En avgränsning har gjorts mot rehabilitering och alla hänvisningar till specifika sjukdomar, exempelvis missbruk har tagits bort ur föreskrifterna. Det finns inte stöd i arbetsmiljölagen för Arbetsmiljöverket att reglera att arbetsgivaren ska ge särskilt stöd eller bidra till någon form av behandling, oavsett hälsoproblem. Bestämmelser kring arbetsgivarens ansvar vid rehabilitering finns i 30 kap socialförsäkringsbalken.

Sammandrag av innehåll i föreskrifterna

  • Arbetsgivaren ska fortlöpande ta reda på om någon av arbetstagare behöver arbetsanpassning
  • Det ska finnas rutiner för att ta emot information om behov av arbetsanpassning
  • Om behov av arbetsanpassning finns ska den planeras, utföras och följas upp
  • Arbetsgivaren ska ge berörd arbetstagare möjlighet att delta

I samband med ikraftträdande släpper Arbetsmiljöverket även en vägledning till föreskrifterna.