NYHET - AVTAL 2023 & EKONOMI

Ovanligt osäkert läge men Industriavtalet är utformat för att hantera detta

Ett osäkert läge med oroande faktorer och förändrade förutsättningar för den globala marknaden är slutsatsen från Industrins Ekonomiska Råds rapport inför avtalsrörelsen. Rapporten presenterades den 12 oktober 2022 av de oberoende ekonomerna Ola Bergström, professor, Göteborgs universitet och Lena Sellgren, chefekonom, Business Sweden.

12 oktober 2022
Foto: Johan Grauers

De stora prisökningarna på basmetaller, energi och livsmedel lyfts fram som tre oroväckande faktorer för utvecklingen framåt. En motstridig signal är att företagens framtidstro minskar men att de samtidigt uttrycker stor brist på kompetens. Ekonomernas bedömning är att vi rör oss mot en normal konjunkturnedgång, men att det finns en risk för att hamna i stagflation.

– Vi på Gröna arbetsgivare delar bilden av det osäkra läget. De höga kostnadsökningarna ger stora problem för våra medlemsföretag samtidigt som vi ännu inte ser några större varsel utan tvärtom stor brist på arbetskraft, säger Lena-Liisa Tengblad, vd på Gröna arbetsgivare.

Många varna för löne-pris-spiral där löneökningar som kompenserar för inflationen risker att leda till kostnadsökningar som i sin tur leder till ytterligare prisökningar. Ola Bergström är inte lika orolig eftersom han ser ett antal skillnader mellan dagens situation och den vi hade på 1970-talet. Idag har vi ännu inte någon ökad arbetslöshet och samtidigt en historiskt hög arbetskraftsbrist. Framför allt har vi nu Industriavtalet som är konstruerat för att motverka en löne-pris-spiral. Idag sker lönebildningen utifrån den internationella konkurrenskraften.

Två faktorer som riskerar att verka inflationshöjande och minska företagens konkurrenskraft är de ökade gaspriser och statliga kompensationspaket. Rysslands krig mot Ukraina är en starkt bidragande orsak till de höga gaspriserna, vilket är en ny situation som vi inte har erfarenhet att hantera. Sedan pandemin har vi fått en tradition av att staten, både på nationell och EU-nivå, går in och kompenserar för att förhindra att företag och medborgare drabbas ekonomiskt. Denna ordning sätter marknadens funktion ur spel och riskerar att ge en pris-statsbidrags-spiral.

Ola Bergström och Lena Sellberg avslutade med att ge fem rekommendationer till arbetsmarknadens parter:

  • Ha förtroende för centralbankernas inflationsmål
  • Glöm inte att Sverige är en liten öppen ekonomi
  • Håll huvudet kallt och se de långsiktiga tendenserna
  • Lita på den svenska modellen
  • Håll ihop!