NYHET - ARBETSMILJÖ & LANTBRUK

SLU kartlägger lantbrukares psykiska hälsa

På uppdrag av Jordbruksverket ska Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, genomföra ett projekt för att öka kunskapen om lantbrukares psykiska hälsa. Projektet ska fortlöpa under åren 2023–2025.

10 mars 2023
Foto: Fredrik Persson

– Det är bra att man breddar perspektivet på arbetsmiljöfrågor inom lantbruket. Den fysiska arbetsmiljön har vi relativt goda kunskaper kring, men den psykiska hälsan vet vi mindre om, säger Camilla Backlund, arbetsmiljöexpert på Gröna arbetsgivare.

Kunskapen och forskningen på området är idag begränsad utifrån svenska förhållanden. Uppdraget omfattar att skapa ett kunskapsunderlag om hur lantbrukare i Sverige upplever sin arbetsmiljö och livssituation relaterat till den psykiska hälsan och välbefinnandet.

Några av frågeställningarna som man kommer titta på är de här:

  1. Hur mår lantbrukare vad gäller deras psykiska hälsa?
  2. Vilka stress- och orosfaktorer upplever lantbrukarna?
  3. Hur hanterar lantbrukarna stress och psykisk belastning?
  4. Vilket stöd upplever den enskilda lantbrukaren att hen har av samhället, organisationer och privat?
  5. Vilka behov finns och vilka strategier behövs för att stärka ett hållbart arbetsliv för Sveriges lantbrukare?

Projektet är en del i den strategi som Jordbruksverket tagit fram för arbetsmiljö inom jordbruks- och trädgårdsnäringen. I projektet deltar forskare från Institutionen för människa och samhälle, Institutionen för ekonomi samt Institutionen för arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet.