REPORTAGE - SVENSK DJURSJUKVÅRD

Ordförandeord: Johan Wiklund

Covid -19 har på kort tid förändrat förutsättningar för såväl människor som företag. Det är en pandemi som i sin form har gjort många människor väldigt, och ibland dödligt sjuka. Vem som drabbas och när är svårt att veta på förhand. Detsamma kan sägas om effekten på företag och branscher. Vissa får det svårt och kanske inte överlever medan andra verkar vara nästintill symptomfria när det gäller pandemins framfart.

4 juni 2020
Foto:

Med denna bakgrund har den absolut vanligaste frågan till mig den senaste tiden varit; Vad har covid-19 inneburit för djursjukvården? Har efterfrågan fallit även för oss? Så bedömer jag inte är fallet. Tvärtom så tyder data på att efterfrågan på djursjukvård varit relativt konstant under våren och tvärtom verkar den senaste tiden snarare haft en effekt av att fler valt att skaffa hund och katt.

Covid-19 har självfallet inneburit stora påfrestningar och lidande men även i ett sådant mörker skapas ljus. Hygien och antibiotikafrågor har prioriterats och hamnat på bord de normalt sett haft svårt att nå. Vi ser också ändrade beteenden som till exempel ett kraftigt ökat användande av videomöten. Det gäller även våra djurägare som under de senaste månaderna i större utsträckning än någonsin velat träffa veterinären via digitala möten. Detta sätt att mötas har möjliggjort att såväl djurägarna som veterinärer inom riskgrupper kunnat föra en dialog som inte varit möjlig för ett antal år sedan.

Svåra situationer kan också leda till större samverkan. Trots stora påfrestningar har djursjukvården fungerat mycket väl. Samarbetet mellan aktörerna har varit gott i såväl som att stå enade i branschfrågor som att samverka och hjälpas åt aktörer emellan. Jag brukar säga att jag är stolt över att få jobba inom djursjukvården och den senaste tiden har jag faktiskt varit stoltare än någonsin.

För Gröna arbetsgivare ser vi att vår position som samlande kraft för att stödja medlemmarna blir än mer viktig i tider som denna då stor osäkerhet råder avseende framtiden för både vår bransch och andra. Nu är ditt engagemang extra viktigt, då vi som organisation inte är starkare än våra medlemmar tillsammans.

När nu sommarmånaderna står för dörren brukar man säga att vi går mot ljusare tider. Jag tycker att det talesättet sällan har varit mer passande.

Johan Wiklund
Ordförande, djurvårdssektionen