NYHET - SVENSK DJURSJUKVÅRD

Statlig utredning drar samma slutsatser som Svensk Djursjukvård

Den statliga utredningen En hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur är nu färdig. Svensk Djursjukvård har varit en aktiv representant i utredningens expertgrupp, och många av förslagen är mycket välkomna för våra verksamheter.

7 november 2022
Foto: Juliana Fälldin och Fredrik Persson

– Utredningen har glädjande nog landat i samma slutsatser som vi pekat på under många år. Nu föreslås fler utbildningsplatser till både veterinär- och djursjukskötarprogrammen, att engelsk journalföring tillåts, vilket ger större möjligheter för utländsk arbetskraft, samt att djurvårdare kan validera sina kunskaper för att få legitimation som djursjukskötare, säger Emma Terander, branschansvarig på Svensk Djursjukvård.

Förslaget om validering för djurvårdare på nivå 3 berör i dagsläget cirka 300 personer och är en stor och viktig fråga för branschen.

– Viktigt att tänka på är att djurvårdare på nivå 2 inte kommer att kunna ta steget till nivå 3 när undantaget från behandlingsförbudet löper ut den 31 december 2023, och därmed inte heller kunna valideras till legitimerad djursjukskötare. Därför är det Svensk Djursjukvårds starka rekommendation att arbetsgivare uppmuntrar djurvårdare att ta sig till nivå 3 innan undantagen löper ut. Detta är en möjlighet som är oerhört viktig för branschen och som inte återkommer.

Flera steg innan förslagen träder i kraft

Det här är den första övergripande utredningen av djursjukvården på många år, och syftet har varit att skapa ett regelverk som möjliggör en långsiktigt välfungerande djursjukvård, utan tillfälliga regler och undantag.

Innan regeringen kan fatta beslut om förslagen återstår dock flera steg. Utredningen ska först ut på remiss (alla är välkomna att komma in med ett remissvar, även om man inte är remissinstans) och därefter sammanställas innan den slutgiltiga propositionen läggs fram i riksdagen för omröstning. De nya lagarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Sammanfattning av förslagen

Bland de förslag som utredningen lägger fram märks de här:

 • Successiv utökning av utbildningsplatser för både veterinärer och djursjukskötare

  Minst 180–220 platser till veterinärutbildningen inom en tio- till femtonårsperiod, och minst 150–170 platser på djursjukskötarutbildningen, lyder förslaget.

  Regeringen ska uppdra åt SLU att särskilt bevaka och utvärdera i vilken utsträckning utbildningarna svarar mot studenternas efterfrågan och, inte minst, arbetsmarknadens behov.

  SLU bör överväga att återinföra antagningsintervjuer vid antagningen till veterinärutbildningen, då det ledde till att fler fullföljde utbildningen senast det genomfördes.

 • Möjlighet att läsa till djursjukskötare på distans

  Regeringen ska uppdra åt SLU att undersöka möjligheten till att en del av platserna på djursjukskötarutbildningen kan vara distansutbildning.

 • Journalföring på engelska tillåts

  Det blir möjligt för Jordbruksverket att godkänna engelska som journalspråk, om särskilda förutsättningar är uppfyllda. Svenska kvarstår dock som huvudspråk.

 • Valideringsmöjlighet för djurvårdare på nivå 3

  Yrkeskategorin godkänd djurvårdare införs, och avser djurvårdare som jobbar på eget ansvar och tillhör djurhälsopersonalen. Djurvårdarna omfattas därmed inte av behandlingsförbudet, det vill säga de ges rätten att administrera förskrivna läkemedel.

  Undantaget från behandlingsförbudet för djurvårdare på nivå 3, som enligt plan upphör den 31 december 2023, föreslås förlängas under drygt fem år. Djurvårdare på nivå 3 får dessutom återigen möjlighet att validera sina kunskaper, för att kunna få en legitimation som djursjukskötare.

 • Staten fortsatt huvudansvarig för den veterinära servicen och smittskyddsberedskapen

  Sverige delas in i geografiska veterinära områden som, om möjligt, ska överensstämma med krigsveterinärdistrikten.

  Distriktsveterinärernas (DV) etablering ska grundas på en marknadsanalys, som revideras vart sjätte år och där risken för snedvridande konkurrens beaktas. Även i fortsättningen ska DV bedriva verksamhet i områden där tillfredställande veterinär service inte kan bedrivas på marknadsmässiga grunder. Utredningen har noggrant diskuterat konkurrenssituationen mellan DV och privata aktörer och kommit fram till att DV måste få etablera sig där privata alternativ saknas. Utredningen föreslår som ny riktlinje att DV får utföra djursjukvård på poliklinisk nivå utan möjlighet till stationärvård.

  Privata aktörer kan fortsatt genom upphandling ingå avtal om skyldighet att utföra veterinär service av allmänt ekonomiskt intresse. Det är dock upp till den privata aktören att visa sitt intresse för detta.

 • Skattefinansierad verksamhetstillsyn

  Verksamhetstillsyn införs inom djurens hälso- och sjukvård. Den ska vara skattefinansierad och utföras av länsstyrelsen på uppdrag av Jordbruksverket. Verksamheten ansvarar för utrustning, kompetens på plats och annat som den enskilde individen inte kan påverka. Individtillsynen kvarstår.