NYHET - LAS

En moderniserad arbetsrätt - förhandlingar eller lagstiftning?

I slutet av augusti återupptog Svenskt Näringsliv, LO och de privatanställda tjänstemännen, PTK, förhandlingar om anställningsskydd och omställning. Diskussioner och förhandlingar har pågått sedan hösten 2019, men pausades under avtalsförhandlingarna om löner och allmänna villkor, men ajournerades i mars p g a Covid-19.

2 september 2020
Foto: Unsplash

Under den period då förhandlingarna om anställningsskydd och omställning pausades har tre partsgemensamma arbetsgrupper tagit fram underlag till de kommande förhandlingarna som parterna kan använda sig av, men som på intet sätt är bindande. Underlagen behandlar följande områden:

  • Kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring; en ny kollektivavtalsstiftelse skulle bildas om staten går in med ett grundkapital, i övrigt ska försäkringen finansieras av företagen genom en arbetslöshetsavgift under förutsättning att den nuvarande arbetsgivaravgift sänks.
  • Arbetsgivarna har krävt ändringar i anställningsskyddet. Bland annat att det ska vara enklare att säga upp vid t ex misskötsamhet och undermåliga arbetsprestationer liksom rätten att undanta och behålla personer vid arbetsbristuppsägningar.
  • Facken har lyft fram bättre villkor för visstidsanställda, för inhyrd arbetskraft och att heltid ska vara normen på arbetsmarknaden.
  • Förstärkt omställningsskydd; såväl anställda som uppsagda, oavsett anställningsform, skulle erbjudas stöd i form av vägledning, rådgivning och utbildning.

Notera att detta är innehåll i ett underlag som parterna nu förhandlar om. Förhandlingar ska avslutas senast den 30 september och om parterna då inte nått någon överenskommelse är tanken att lagstiftaren tar över.

I den så kallade Januariöverenskommelsen från januari 2019 träffade S, MP, C och L en överenskommelse på 73 punkter. Punkt 20, Arbetsrätten moderniseras, var ett av kraven från C och L för att ingå i överenskommelsen. I Sverige har vi en lång historia av att parterna på arbetsmarknaden ansvarar för reglerna kring densamma, och även i detta fall fick parterna en möjlighet att förhandla fram en egen lösning avseende en moderniserad arbetsrätt. Men om parterna inte lyckas med detta, ska riksdagen fatta beslut om lagändringar. Under våren 2020 presenterades en statlig utredning "En moderniserad arbetsrätt" som blir underlag till lagstiftning om parterna inte når i mål den 30 september.

Då förhandlingarna fortfarande pågår, och kritiken mot den statliga utredningen om en moderniserad arbetsrätt har varit omfattande från regeringens håll, så är det svårt att i dagsläget säga hur situationen kommer att se ut i slutet av september. Vi håller er uppdaterade genom nyhetsbrev och på vår hemsida.

Avtal 20

I januari år påbörjades avtalsförhandlingar, Avtal 20, på sedvanligt sätt. Dock bröt Corona-pandemin ut, och många branscher och företag drabbades oerhört hårt av detta. Mot bakgrund av denna situation beslutade parterna att skjuta upp avtalsförhandlingarna. Parterna inom industrin, där skogsbruket ingår, sköt upp förhandlingarna till den 1 oktober. Nu närmar vi oss 1 oktober och läget är fortsatt mycket kritiskt för många branscher och arbetslösheten har ökat kraftigt. Detta innebär att det kommer att bli komplicerade förhandlingar då vissa branscher, t ex resebranschen, har tappat hela sin marknad medan t ex dagligvaruhandeln har ökat sin omsättning.

Först ut i förhandlingarna är industrins parter i det som kallas Industriavtalet. De opartiska ordförandena (OPO) kommer att inleda sitt arbete den 1 oktober, och den 31 oktober ska industriavtalet vara på plats och det s k märket ska vara satt. För Gröna arbetsgivares del handlar det om företagen inom skogssektionen. Därefter på påbörjar vi efterhand förhandlingarna inom våra övriga sektioner.