NYHET - ANSTÄLLNING & UTLÄNDSK ARBETSKRAFT

Det här gäller kring nya försörjningskravet

Det höjda försörjningskravet som träder i kraft den 1 november riskerar att få långtgående konsekvenser inte bara för företagen i de gröna näringarna utan också för den svenska modellen. Längre ner ser du vad höjningen innebär, vad du behöver tänka på som arbetsgivare och tre praktiska exempel.

17 oktober 2023
Foto: Fredrik Persson och Juliana Fälldin

Regeringens skärpning av villkoren för arbetskraftsinvandring görs i två steg:

 • Försörjningskravet höjs från och med den 1 november 2023.
 • En statlig utredning som läggs fram den 31 januari 2024 kommer att föreslå att försörjningskravet ersätts av ett lönegolv i nivå med medianlönen i Sverige (för närvarande 34 200 kronor).

– Innan man går vidare med ett lönegolv borde en analys göras av hur försörjningskravet slår, säger Emma Terander, chef för avdelningen Arbetsmarknad hos Gröna arbetsgivare. Hon ser flera problem med det nya försörjningskravet och är i kontakt med många medlemsföretag som är oroliga för konsekvenserna.

Sverige går med höjningen tvärsemot andra länder, som istället sänker lönekraven för att kunna konkurrera om arbetskraft.

– För svenska företag blir det höjda försörjningskravet ett slag mot konkurrenskraften. Kravet går också dåligt ihop med Livsmedelsstrategin 2.0 som landsbygdsminister Peter Kullgren presenterat, vilket vi har påtalat. Det är som en lantbrukare jag pratade med igår sa: Vem vinner på det här?

Hur kommer medlemsföretagen att påverkas?

– Risken är överhängande att företagen förlorar nyckelkompetens som helt enkelt inte står att finna i Sverige. Många företag har inte marginaler som tillåter så höga lönehöjningar. Vi pratar om lönehöjningar på kanske 20 procent i många fall.

– Det finns också en stor risk för osämja och konflikter på arbetsplatserna när lönen plötsligt är avhängig vilken nationalitet du har och inte vilken kompetens eller erfarenhet. Företag jag pratat med framhåller att det kommer att uppstå konstiga situationer där plötsligt någon som har en mer junior arbetsroll ska tjäna mer än förmannen på företaget, exempelvis.

Förutom konsekvenserna för företagen ser Emma Terander också mer långtgående risker för den svenska modellen.

– Att de löner som arbetsmarknadens parter förhandlat fram inte längre kommer att gälla är en stor fara för hela den svenska lönebildningsmodellen. Tidigare har kollektivavtal gällt alla på arbetsplatser, nu blir det istället nationalitet som avgör. Den svenska modellen kan skjutas i sank.

Att företagen kommer att hitta den arbetskraft de behöver i Sverige ser hon inte som troligt. Jobben det handlar om finns redan att söka här men ingen söker dem.

– Det finns andra sätt att uppmuntra arbetslösa svenskar att ta jobb i näringarna innan man stänger möjligheten för arbetsgivarna att kunna rekrytera från utlandet.

Det är viktigt att politiker och beslutsfattare förstår konsekvenserna av det nya kravet. Emma Terander har därför en uppmaning till medlemsföretagen:

– Berätta gärna för politiker och medier hur detta kommer att slå för er, prata högt och ljudligt om konsekvenserna. Gör din röst hörd!

Det här gäller kring försörjningskravet
 • Vilka omfattas?

  Det nya försörjningskravet omfattar medborgare från tredje land som är här på nationella arbetstillstånd (giltiga i två år).

  • Ansökningar om nya arbetstillstånd eller förlängning av arbetstillstånd som handläggs av Migrationsverket efter den 1 november omfattas av det nya försörjningskravet. Observera att det är datumet för handläggning/beslut som avgör, inte ansökningsdatumet.
  • Pågående och gällande arbetstillstånd berörs inte, de löper på och du behöver inte göra någonting.
  • Anställda som är här enligt säsongsanställningsdirektivet (max 6 mån) omfattas inte.
 • Vad innebär det nya försörjningskravet?

  Det innebär att den lägsta tillåtna lönen för att en tredjelandsmedborgare ska få arbetstillstånd i Sverige höjs den 1 november 2023 från dagens nivå på 13 000 kronor till en lön som motsvarar 80 procent av medianlönen. Observera att det är medianlönen som var publicerad vid ansökningstillfället som gäller:

  • Skickade du in ansökan i år är det medianlönen för 2022 som gäller (27 360 kronor)
  • Skickade du in ansökan under förra året är det medianlönen för 2021 som gäller (26 560 kronor).
 • Komplettera ansökan med ny lön före den 1 november!

  Har du redan skickat in ansökan om förlängt arbetstillstånd och du vill behålla arbetstagaren och är villig att betala enligt det nya lönekravet, måste du komplettera ansökan med den nya lönen före den 1 november. Eventuella frågor om komplettering ställs till Migrationsverket.

  Obs! Gör du ingen komplettering kommer ansökan att avslås och arbetstagaren kommer att få ett utvisningsbeslut. Detta kan överklagas till Migrationsdomstolen inom tre veckor efter beslutet. Utvisningen sker oftast inom fyra veckor, men det kan variera. Vad som gäller i varje enskilt ärende framgår av Migrationsverkets beslut.

 • Vad är syftet med höjningen?

  Syftet med det höjda försörjningskravet är enligt regeringen att minska den lågkvalificerade arbetskraftsinvandringen eftersom regeringen anser det i många fall handlar om arbete som i stället skulle kunna utföras av personer som redan bor i Sverige. Förslaget syftar också till att bekämpa fusk och missbruk kopplat till arbetskraftsinvandring.

Höjt försörjningskrav – tre exempel

Tre arbetstagare från Afghanistan har ansökt om förlängt uppehålls- och arbetstillstånd. Förutsättningarna är desamma för alla tre:

 • Ansökan lämnades in den 1 oktober 2022.
 • Anställningen är en heltidsanställning och månadslönen är 22 500 kronor.
 • Månadslönen ligger i nivå med kollektivavtalet och uppfyllde försörjningskravet vid ansökningstillfället.

Exempel 1 – Khaled

Migrationsverket fattar beslut om Khaleds arbetstillstånd den 30 oktober 2023. Eftersom det nya försörjningskravet ännu inte trätt i kraft kan han få sin ansökan om förlängt arbetstillstånd beviljad.

Exempel 2 – Ahmad

Migrationsverket fattar beslut om Ahmads arbetstillstånd den 25 november 2023. Eftersom det nya försörjningskravet trätt i kraft är kravet på god försörjning inte uppfyllt, och han kan därmed få avslag på sin ansökan om förlängt arbetstillstånd.

Exempel 3 – Hussein

Husseins arbetsgivare har skickat in en komplettering till ansökan, där Husseins lön är justerad till 26 560 kronor från den 1 november 2023. Det motsvarar 80 procent av gällande medianlön vid ansökningstillfället (dvs. medianlönen för 2021, då ansökan gjordes under 2022).

Migrationsverket fattar beslut om Husseins arbetstillstånd den 25 november 2023. Eftersom det nya försörjningskravet trätt i kraft och arbetsgivaren har kompletterat ansökan så att kravet på god försörjning är uppfyllt kan ansökan om förlängt arbetstillstånd beviljas.