NYHET - ANSTÄLLNING

Arbetsvillkorsdirektivet – förändringar som arbetsgivaren behöver känna till

Med anledning av implementeringen av EU:s arbetsvillkorsdirektiv i LAS kommer arbetsgivare inom kort att få utökad skyldighet att lämna skriftlig information om anställningsvillkor. Ändringarna träder i kraft den 29 juni 2022 och syftar till tydligare och mer förutsägbara anställningsvillkor för anställda.

2 juni 2022
Foto: Unsplash

Vad innebär de nya reglerna för arbetsgivare

Utökad informationsskyldighet

Redan idag har arbetsgivare enligt anställningsskyddslagen (LAS § 6c) en skyldighet att lämna skriftlig information till arbetstagare om de villkor som är av väsentlig betydelse för anställningen. De nya reglerna innebär att en mycket mer omfattande skriftlig information ska ges än tidigare. Informationen ska lämnas till alla nyanställda, till företagsledare, till de arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj samt till dem som ska arbeta utomlands.

De nya bestämmelserna om informationsskyldighet gäller alla företag och anställningar från och med den 29 juni 2022. Till skillnad mot tidigare så gäller kraven på skriftlig information även vid korta anställningar. Även redan anställda har rätt till kompletterande information om de begär sådan. 

Anställning hos annan arbetsgivare

Ytterligare en förändring är att en arbetsgivare inte ska få förbjuda en arbetstagare att under anställning ha en anställning hos en annan arbetsgivare. Bestämmelsen omfattar samtliga arbetstagare och oavsett om arbetstagaren har en tillsvidareanställning, någon form av tidsbegränsad anställning, är anställd på deltid eller saknar fast arbetstidsmått. Den andra anställningen får dock inte vara arbetshindrande eller konkurrera med arbetsgivarens verksamhet på ett sätt som orsakar skada eller på något annat sätt skadar arbetsgivarens verksamhet.

En mer detaljerad genomgång av lagändringarna finns att läsa när du loggat in på Mina sidor, under Arbetsgivarnytt.

Hur ska jag som arbetsgivare säkerställa att de nya kraven uppfylls?

Det är viktigt att du som arbetsgivare redan nu ser över företagets process och administrativa rutiner för anställning så att den anställde erhåller den skriftliga information som de nya ändringarna föreskriver. Företaget bör även ha rutiner för att lämna skriftligt svar om arbetstagare begär en annan anställningsform eller en högre sysselsättningsgrad. Delar av informationen ska lämnas så snart som möjligt, dock senast den sjunde kalenderdagen efter att arbetstagaren har börjat arbeta. Viss information kan lämnas inom en månad från att anställningen tillträds.

Gröna arbetsgivare kommer att utöka informationen i våra anställningsavtalsmallar, så att arbetstagaren får all information där. Arbete pågår just nu med uppdateringen av anställningsavtalsmallarna och vi rekommenderar att ni använder dessa för att undvika att missa någon viktig information. 

Vill du ha mer råd och stöd? Kontakta oss via Arbetsgivarjouren:

Arbetsgivarjouren
Arbetsrättsliga frågor