NYHET - EU

En europeisk grön giv

Den nytillträdda EU-kommissionen har satt som mål att bli världens första klimatneutrala världsdel till år 2050 och lanserade i december åtgärdspaketet till en hållbar omställning. Åtgärdspaketet, the European Green Deal, ska bli ny tillväxtstrategi där ingen region eller individ ska lämnas utanför omställningen. Den europeiska gröna given som åtgärdspaketet är översatt till svenska, är omfattande och där de gröna näringarna är en viktig del.

20 december 2019
Flagga
Foto: Pixabay

Strategin presenterar en första version av politiska strategier och åtgärder som bl.a. innebär en höjning av EU:s mål för minskade utsläpp av växthusgaser till minst 50 % till år 2030 jämfört med 1990. Det innebär att EU-kommissionen kommer föreslå en uppdatering av klimatlagen och översyn av energiskattedirektivet med fokus på miljöfrågor. EU-kommissionen kommer även att lansera en europeisk klimatpakt senast i mars 2020 för att engagera allmänheten.

Under våren 2020 kommer en ny livsmedelsstrategi att presenteras – From farm to fork. Den ska täcka alla delar av kedjan och ska syfta till att stärka insatserna att ta itu med klimatförändringar, skydda miljön och bevara den biologiska mångfalden. Fokus, i det första utkastet till strategin, ligger på att minska användningen av kemiska växtskydds- och gödningsmedel samt minskad användning av antibiotika. Andelen ekologisk areal ska öka i Europa och EU-kommissionens förslag är att minst 40 % av den kommande gemensamma jordbrukspolitikens totala budget ska bidra till klimatåtgärder. EU-kommissionen vill även att nationella strategiska planer ska leda till användning av hållbara metoder som precisionsodling, agroekologi, skogsjordbruk och strängare djurskyddsnormer. Fokus ska även flyttas från efterlevnad till resultat för att öka miljö och klimatprestandan med ökad kolinlagring och hantering av näringsämnen i produktionen. Strategin ska även innehålla förslag för att förbättra jordbrukarens ställning i värdekedjan.

I mars 2020 kommer EU-kommissionen även presentera en strategi för biologisk mångfald och en åtgärdsplan kommer att presenteras under 2021. Med utgångspunkt i den strategin kommer ytterligare en ny strategi för skogen. Den nya skogsstrategins främsta mål kommer att vara en effektiv beskogning, bevarande och återställande av skog i Europa och att främja bioekonomin.

För att uppnå målen i the Green Deal krävs ny teknik, hållbara lösningar och innovation. Minst 35 % av budgeten i EU:s forskningsprogram Horizon Europe ska gå till att finansiera klimatlösningar kopplade till strategin. Strategin lyfter även att det är nödvändigt för proaktiv omskolning och kompetenshöjning och där en föreslagen Europeisk socialfond+ ska hjälpa EU:s arbetskraft att få den kompetens som behövs vid övergång från sektorer på tillbakagång till växande sektorer och för att anpassa till nya processer.