NYHET - UTLÄNDSK ARBETSKRAFT

Delbetänkande i utredning om arbetskraftsinvandring

Utredningen om förbättrade regler för arbetskraftsinvandring delgav igår justitie- och migrationsminister Morgan Johansson sitt första delbetänkande. Samma dag presenterade Moderaterna sina förslag om hur reglerna för arbetskraftsinvandring kan skärpas.

3 februari 2021
Foto:

Utredare Anita Linder presenterade förslagen som bland annat innehöll:

  • en ny grund för uppehållstillstånd för högkvalificerade personer
  • tydliggörande av uppehållstillståndsregler för att bedriva näringsverksamhet
  • försörjningskrav för familjemedlemmar
  • förändring av regler för att förhindra kompetensutvisningar
  • förstärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden.

Läs mer ingående om de olika förslagen på Svenskt Näringslivs webb.

Delbetänkandet har nu gått på remiss där Svenskt Näringsliv är en av remissinstanserna och även Gröna arbetsgivare avser att lämna ett remissvar. Efter remissförfarandet ska lagförslag framarbetas med syfte att kunna träda ikraft 1 jan 2022. Slutbetänkandet av utredningen planeras att redovisas i november. Hela delbetänkandet finns att läsa här.

Moderaternas förslag

Samma dag gick Moderaterna ut med sina förslag om hur reglerna för arbetskraftsinvandring kan skärpas. Ett av förslagen var en ny huvudregel där arbetstillstånd bara ges för yrken där lönen ligger över den svenska medianlönen på 31 700 kr/månaden. Säsongsanställningar ska dock vara undantagna från dessa inkomstregler. Moderaterna vill även ta bort möjligheten till spårbyte och arbetskraftsinvandring av personliga assistenter samt införa ett försörjningskrav för familjemedlemmar som även ska omfatta krav på bostad av en viss storlek och standard. Moderaternas förslag ska läggas fram i ett utskottsinitiativ i Socialförsäkringsutskottet.

Gröna arbetsgivare bevakar och driver påverkansarbete i frågan och är i kontakt med alla parter och deltar även i de interna referensgrupperna inom Svenskt Näringsliv.