NYHET - SVENSK DJURSJUKVÅRD

Kommentar till Riksrevisionens granskning av hur staten säkerställer veterinär service

Gröna arbetsgivare och Svensk Djursjukvård är positiva till den rapport Riksrevisionen presenterade den 18 mars. Rapporten belyser de problem Gröna arbetsgivare/Svensk Djursjukvård lyft under en längre tid vad avser konkurrensen mellan Distriktsveterinärer och den privata marknaden.

19 mars 2021
Foto:

Granskningen beskrivs: "Riksrevisionen har granskat Jordbruksverkets arbete med att se till att det finns tillgång till veterinär service och att Distriktsveterinärerna, som är en del av Jordbruksverket, bedriver sin verksamhet på ett sådant sätt att konkurrens på likartade villkor upprätthålls på veterinärmarknaden."

Riksrevisionen konstaterar att det föreligger stora brister vad avser Jordbruksverkets ansvar för att konkurrensen sker på likartade villkor. I Sverige finns en stor andel privata djursjukhus och veterinärkliniker, som är verksamma på marknadsmässiga villkor.

Därutöver finns också en landsomfattande distriktsveterinärverksamhet med ett tydligt och uttalat ansvar för bland annat lantbrukets djur och smittskyddet för djur i Sverige. I distriktsveterinärernas uppdrag, som följer av ett regleringsbrev, ingår också jour och bemanning dygnet runt i hela landet. Distriktsveterinärerna har inget uppdrag att bedriva smådjursverksamhet i för ändamålet särskilt byggda och anpassade djurkliniker i direkt konkurrens med den privata djursjukvården.

Riksrevisionen konstaterar i sin rapport att det inte går att "bedöma om den statliga ersättningen för veterinär service används för att finansiera den konkurrensutsatta delen av Distriktsveterinärernas verksamhet" vilket vi tycker är allvarligt. Riksrevisionen uttalar vidare att det "ur konkurrenssynpunkt är viktigt att Distriktsveterinärerna och privata veterinärer behandlas lika och att användningen av det statliga anslaget redovisas transparent".

Gröna arbetsgivare/Svensk Djursjukvård ser nu fram emot en dialog med Jordbruksverket och en redogörelse för hur den rådande situationen ska ändras. Det måste säkerställas att Jordbruksverket inte, genom Distriktsveterinärerna, bedriver konkurrerande verksamhet på en privat marknad.

Här finns hela granskningen