NYHET - SVENSK DJURSJUKVÅRD

Allvarlig brist på propofol

Vid en inventering av humansjukvårdens tillgång till Covid-19-läkemedel framkom bland annat att den tillgång på propofol som för närvarande finns uppsäkrad endast räcker i några veckor, om inte ytterligare volymer tillkommer i handelsleden och/eller från producenterna.

13 januari 2021
Foto:

De fyra regionerna Skåne, Stockholm, Östergötland och Västra Götaland har tillsammans och var för sig, fått Socialstyrelsens och regionernas mandat att köpa alla typer av farmaka för covid-19-vård för hälso- och sjukvården i hela landet, såväl nationellt som internationellt, se bifogat certifikat.

För er information så ligger nu regionernas fokus på att köpa alla former av propofol, så väl humant som veterinärt.

För de företag som kontaktas av någon från de fyra regionerna och som har mandat att sköta den nationella och internationella köpen är det viktigt att känna till att det i nuläget rör sig om helt frivilliga och marknadsmässiga köp.

Köpet görs genom att respektive företag ingår ett gängse affärsavtal med regionerna, där man enas om vilka varor och kvantiteter som avyttras och till vilket pris. Om en avyttring av ett visst preparat medför att man tvingas använda ett betydligt dyrare ersättningspreparat kan priset på det avyttrade preparatet mycket väl sättas med hänsyn till detta. I övrigt har branschorganisationen, som alltid, inga juridiska möjligheter att komma med ingående synpunkter på prissättningsfrågor.

I nuläget handlar det således inte om tvångsrekvirering, utan helt frivilliga affärsuppgörelser. Syftet är att så långt möjligt, marknadsmässigt, säkra upp en beredskap för hur man ska hantera situationen om två till tre veckor när den nuvarande propofol-tillgången riskerar att ta slut.
Om/när eventuell tvångsrekvirering kan bli aktuellt har vi inga uppgifter om idag.

Kontakt med köparen kan etableras genom Maria Landgren, Region Skåne Maria.Landgren@skane.se