NYHET - SKOGSBRUK

Tillfälligt sänkta krav från PEFC

Många fältkurser ställs just nu in med anledning av corona-pandemin. Det i kombination med en sämre tillgång på arbetskraft från andra länder har gjort att PEFC beslutat om ett antal undantag från de normala kraven.

15 april 2020
Foto: Fredrik Persson

Såhär skriver PEFC om undantagen:

Kompetens och utbildning
1. Tills vidare råder undantag från kravet på fältkurser enligt SYN. Tillämpliga distansutbildningar såsom webutbildningsmoduler i Skötselskolan ska dock alltid genomföras.
Tillämpning av standarden för entreprenad och skogsvård
För manuell och motormanuell skogsvård kan undantag från kravet på certifierade entreprenörer få göras.

Följande turordning och krav ska följas:
1. Certifierade entreprenörsföretag ska väljas i första hand.
2. Certifierade entreprenörsföretag kan tillämpa undantaget avseende kompetens för att erbjuda arbete till de som normalt inte arbetar inom skogsbruket men som p.g.a. den rådande situationen inte har möjlighet att arbeta med det man brukar. Erforderlig kompetens för arbetsuppgifterna och standardens krav avseende ledning och tillsyn ska säkerställas.
3. I tredje hand kan företag utan certifiering anlitas under nedanstående villkor:
a. Säkerhet och erforderlig kompetens för uppgiften ska säkerställas.
b. Objektsdirektiv och övriga arbetsinstruktioner ska utgå från PEFC-standarden och andra tillämpliga krav.
c. Tillämpligt arbetsgivaransvar enligt PEFC-standarden ska säkerställas
d. Tydliga kontrakt ska upprättas där tillämpliga krav ingår.
e. Genomgång av kraven med alla externa resurser ska genomföras.
f. Det ska finnas specifik arbetsledning för alla arbetsuppgifter.
g. Arbete utfört av extra insatta resurser ska ingå i uppföljnings- och kontrollprogram. Gängse rutiner för avvikelserapportering och kvalitetsdeklarationer ska följas. Åtgärderna ska ingå i ordinarie interna och externa kvalitetskontroller och revisioner.
h. De certifikatsinnehavare som önskar tillämpa undantaget ska anmäla detta till PEFC och ange omfattningen i form av en lista på de o-certifierade resurser som avses anlitas och under vilken tidsperiod.