NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Regeringen vill att utbildningsutbudet bättre ska spegla näringslivets behov

Regeringen presenterade i veckan en lagrådsremiss utifrån Planerings- och dimensioneringsutredningens betänkande. Remissen innehåller flera förändringar jämfört med hur dimensioneringen sker idag. Förändringarna går på många sätt i linje med det som drivits av Industrirådet och det som Gröna arbetsgivare drivit för medlemsföretagens branscher.

3 februari 2022
Foto: Unsplash

Inom loppet av en vecka har regeringen nu presenterat två viktiga förslag för att underlätta industrins kompetensförsörjning: Högskolebehörigheten kommer förhoppningsvis att återinföras på yrkesprogrammen och tanken är alltså att näringslivets behov i högre grad än idag ska påverka det gymnasiala utbildningsutbudet.

Enligt förslaget ska behoven på arbetsmarknaden få en mer styrande roll i utbudet av gymnasial utbildning och utbildning för vuxna. Nuvarande reglering har inneburit att matchningen mellan gymnasieskolans utbud och arbetsmarknadens behov har varit väldigt vag.

– Äntligen har regeringen presenterat de förslag Gröna arbetsgivare har jobbat hårdast och mest aktivt med under de senaste fem åren. Det är tydligt att vårt påverkansarbete kring industrins och de gröna näringarnas behov har givit effekt, säger Gröna arbetsgivares kompetensförsörjningsexpert Kristine Wiklund.

En viktig del av detta förslag är att utbudet såväl ska ta hänsyn till elevens önskemål som till arbetsmarknadens behov. Dessutom kommer det skapas tydliga planerings- och behovsunderlag som inte kommunerna ska kunna backa för. Det är orimligt att kommunerna erbjuder så få vuxenutbildningar inom skog och lantbruk.

Förslaget föreslår vidare att det ska ställas större krav än idag på att kommuner ska samverka för att kunna erbjuda ett bredare utbud av utbildningar. Detta är särskilt viktigt för att ge elever tillgång till goda utbildningar som kanske inte kan erbjudas i varje kommun. Genom kravet på samverkansavtal underlättas också förhållandet mellan kommuner.

– Ett fåtal utbildningar inom de gröna näringarna är överdimensionerade i förhållande till hur arbetsmarknadens efterfrågan ser ut. Detta samtidigt som flertalet av våra utbildningar har för få platser i förhållande till kompetensbehovet, framförallt inom vuxenutbildning. Det presenterade förslaget är inte perfekt men det finns goda möjligheter för de gröna näringarna att förändra utbildningsutbudet i våra arbetsmarknadsregioner.

För att tydliggöra arbetsmarknadens behov kommer Skolverket att få i uppdrag att ta fram regionala planeringsunderlag för att underlätta en mer ändamålsenlig dimensionering. I detta arbete ska de regionala tillväxtstrategiernas roll göras tydligare. Genom att sammanställa befintlig kunskap och utveckla prognosarbetet skapas ett bättre underlag för att se vilka utbildningar som behöver öka, vilka som är i balans och var det sker en överutbildning. Detta ska särskilt vägas in vid godkännande av nya utbildningar.

– Om förslaget ska påverka kompetensförsörjningen är det angeläget att också se över kvalitet och attraktivitet för yrkesutbildningar samt samtidigt som de gröna näringarna måste fortsätta att visa på att de är attraktiva branscher. Utan efterfrågan ifrån eleverna spelar det inte någon roll hur många platser vi tilldelas , säger Kristine Wiklund.

Expert Arbetsmarknad och Kompetensförsörjning