NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Bättre yrkesutbildning och fler utbildningsplatser i regeringens budget

En pilotverksamhet med en mer företagsanpassad yrkesutbildning för vuxna och fler platser inom regional yrkesvux på gymnasienivå föreslås av regeringen i höstbudgeten. Bristen på gymnasialt yrkesutbildade är en flaskhals på den svenska arbetsmarknaden, så Gröna arbetsgivare ser positivt på förslagen.

13 september 2023
Foto: Juliana Fälldin

Pilotverksamhet med en ny form av yrkesutbildning för vuxna innebär ett närmare samarbete med näringslivet likt den modell som tillämpas för yrkeshögskolan. Gröna arbetsgivare ser positivt på att regeringen föreslår en försöksverksamhet redan 2024.

– Bristen på yrkesutbildning på gymnasial nivå är en utmaning på stora delar av svensk arbetsmarknad. Inom de gröna näringarna saknas vuxenutbildningar inom framför allt skogsbruk och lantbruk. En viktig fråga har varit en bättre matchning mot arbetslivets behov. Pilotverksamheten med en mer företagsanpassad yrkesutbildning kanske kommer att vara till större nytta inom lantbruket än inom skogsbruket, säger Kristine Wiklund, Gröna arbetsgivares expert på arbetsmarknad och kompetensförsörjning.

Förutom pilotverksamheten föreslår regeringen även satsningar som motsvarar 16 500 nya platser inom regionalt yrkesvux under 2024 samt cirka 3 000 nya helårsplatser för yrkeshögskolan under 2024.

För att satsningen ska ge effekt krävs att det privata näringslivets kompetensbehov beaktas i högre grad.

– För att satsningen ska ge effekt krävs att det privata näringslivets kompetensbehov beaktas i högre grad. I dagsläget går den övervägande delen av pengarna för yrkesvux till den kommunala sektorns kompetensbehov, medan behoven inom den privata sektorn inte tillgodoses.

Urvalsreglerna bör också justeras så att yrkesbytare får tillgång till de nya platserna. Detta blir särskilt viktigt i och med de nya avtalen om omställning och kompetensstöd som kommer att öka efterfrågan från individer som idag inte är prioriterade inom yrkesvux.

– Satsningen på en utbyggd yrkeshögskola är också angeläget för att stärka tillgången på viktig kompetens. På detta sätt kan både utbildningsanordnare och myndigheten för yrkeshögskolan planera för en långsiktig expansion. Tyvärr har bristen på långsiktighet tidigare inneburit att många eftertraktade utbildningar inte har blivit av. Det är mycket viktigt och välkommet med en långsiktighet inom utbildningarna, framför allt inom de gröna näringarna där utbildningarna innebär dyra investeringar, säger Kristine Wiklund.

Regeringen avser att överlämna förslagen till riksdagen i budgetpropositionen för 2024.

Expert Arbetsmarknad och Kompetensförsörjning