NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Samverkan kring kompetensförsörjning skapar förändring

De fem sektionerna inom Gröna arbetsgivare är sinsemellan väldigt olika, men de delar en utmaning – att hitta utbildad personal. Behovet av kvalificerade medarbetare är stort inom de gröna näringarna, och kompetensförsörjning är därmed en av de viktigaste frågorna för Gröna arbetsgivare. Det handlar om att samarbeta med skolor, att påverka politiker och myndigheter och att göra branschen attraktiv för unga.

22 maj 2023
Foto: Juliana Fälldin

Kristine Wiklund, Gröna arbetsgivares expert inom utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor, bekräftar bilden av en generell kompetensbrist, framför allt i antal personer. Kunskapsmässigt blir det allt bättre, ser hon, men det behövs fler som arbetar i de gröna näringarna.

– Inom trädgårdsanläggning och trädgårdsodling behövs väldigt många fler, inom skogsbruk och lantbruk också. Även inom djursjukvården råder det brist på personal. Samtidigt finns det djurutbildningar som inte är inriktade mot sjukvård där elever som går ut inte får jobb, där kompetenserna alltså inte motsvarar ett behov på arbetsmarknaden.

Hon känner ändå viss medvind. Söktrycket på naturbruksgymnasiernas inriktningar mot skog och lantbruk ökar. Nyligen avsatte regeringen 719 miljoner kronor till yrkesvux och yrkeshögskolan i vårändringsbudgeten. Det är välkommet – förhoppningsvis kan tillskottet innebära att fler anordnare erbjuder utbildningar för de gröna näringarna.

Vi har jobbat hårt för att utbildningarna ska ge grundläggande högskolebehörighet.

– Skolorna håller hög kvalitet och eleverna trivs. Ju bättre kvalitet, desto attraktivare blir utbildningarna. Vi har jobbat hårt för att utbildningarna ska ge grundläggande högskolebehörighet, det ökar statusen på utbildningarna och är viktigt bland unga.

Gröna arbetsgivare arbetar med kompetensförsörjning framför allt genom flera olika samverkansplattformar, främst på nationell nivå, men även regionalt på vissa områden.

– Jag tror på att samverkan skapar förändring, även om det ofta handlar om långa processer. Våra medlemsföretag är också jätteviktiga i arbetet med att identifiera behov och krav för utbildningar.

Gröna arbetsgivares arbete med kompetensförsörjning bedrivs på följande områden:
 • Utbildning

  Gröna arbetsgivare finns representerade i en rad olika samverkansgrupper:

  Det nationella programrådet för naturbruksprogrammet ger råd till Skolverket i frågor som rör yrkesutbildning på gymnasial nivå. Det handlar exempelvis om att utveckla innehållet och höja kvaliteten på utbildningarna och att utforma stöd till handledare. Syftet är att bättre matcha utbudet av utbildningar med arbetsmarknadens behov.

  De lokala programråden ute på naturbruksgymnasierna är viktiga för samverkan mellan skola och näringsliv. Här sitter representanter för medlemsföretagen som bland annat hjälper skolan att ordna praktikplatser och stöttar elever och praktikvärdar under praktikperioder.

  Vi är representerade i branschrådet på Myndigheten för yrkeshögskolan. Rådet informerar myndigheten om branschens kompetensbehov, för att säkerställa att den eftergymnasiala yrkesutbildningen motsvarar behoven.

  Inom Teknikcollege samverkar skolor, företag och kommuner kring kompetensutveckling inom industrin för att skapa matchning mellan utbildning och arbetsmarknad. I de gröna näringarnas fall handlar det om utbildningar inom skogsbruket. Teknikcollege ägs av Gröna arbetsgivare och tio andra organisationer inom Industrirådet (som utgörs av de fack- och arbetsgivarförbund som ingår i industriavtalet).

 • Validering och kompetensstandard

  Validering eller yrkesbevis bekräftar att en person har specifika kunskaper och färdigheter inom ett visst yrkesområde. Det hjälper företag att rekrytera rätt och att arbeta strukturerat med kompetensutveckling, vilket ökar chanserna för ett företag att bli konkurrenskraftigt och lönsamt. Gröna arbetsgivare medverkar till att utforma verktyg och standarder för att säkra yrkeskompetens.

  Inom skogen finns branschvalideringssystemet Svensk skogsvalidering, framtaget av Skogsbrukets yrkesnämnd, SYN, där Gröna arbetsgivare ingår.

  För djurskötare (mjölk och gris) och odling (växt-, frilands- och växthusodling) finns Grönt kort, som utfärdas av Naturbrukets Yrkesnämnd, NYN, där Gröna arbetsgivare ingår.

  För utemiljöbranschen finns TCYK:s yrkesbevis, som bekräftar kunskaper och färdigheter inom 13 olika yrkesbevisområden och som utfärdas av Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté, TCYK, där Gröna arbetsgivare är en del.

 • Påverkan

  Gröna arbetsgivare följer aktuella utredningar, skriver remissvar och rapporter och arbetar för att utredningar ska tillsättas. Vi informerar politiker och myndigheter om varför olika frågor eller förslag är viktiga, ofta i samarbete med andra parter inom industrin. Vi arbetar också med kompetensfrågor mot Arbetsförmedlingen.

  Mycket av påverkansarbetet görs genom de yrkesnämnder där Gröna arbetsgivare ingår tillsammans med representanter för den fackliga sidan och olika branschorganisationer:

  • DYN, Djurbranschens yrkesnämnd
  • NYN, Naturbrukets yrkesnämnd
  • SYN, Skogsbrukets yrkesnämnd
  • TCYK, Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté

  Även inom Industrirådet och inom Svenskt Näringsliv bedrivs påverkansarbete.

 • Branschens attraktivitet

  För att företagen inom de gröna näringarna ska fortsätta att vara konkurrenskraftiga, innovativa och lönsamma i framtiden behöver branschen attrahera unga personer som vill arbeta i företagen.

  Därför driver Gröna arbetsgivare tillsammans med LRF projektet och sajten Jobba grönt, som ska få fler att utbilda sig och bli verksamma i de gröna näringarna. Projektet har betytt mycket, bland annat som bra stöd för yrkes- och studievägledare. Genom kampanjer har målgruppen också fått smakprov på olika arbeten inom de gröna näringarna.

  Ett annat initiativ från Gröna arbetsgivare och LRF är Gröna jobb, Sveriges största webbplats för lediga jobb i de gröna näringarna. Det är kostnadsfritt att annonsera, och ett bra sätt för arbetsgivare att nå ut till rätt målgrupp arbetssökande. Gröna jobb samarbetar också med bland annat Arbetsförmedlingen, universiteten och direkt med bransch- och fackorganisationer.

Vad händer just nu?

Kristine Wiklund om vad som är på gång på kompetensförsörjningsområdet:

 • Just nu arbetar vi med att ta fram en jämställdhetsutbildning för de skogliga utbildningarna.
 • Under 2023 ska vi upprätta regionala branschråd där alla sektioner ska representeras och som ska arbeta med den regionala kompetensförsörjningen.
 • Under året ska vi också arbeta för att få fler skolor med industrirelevanta utbildningar att ansöka om att bli certifierade inom Teknikcollege. Det rör naturbruksprogram med inriktning skogsbruk samt yrkeshögskoleutbildningen Skogsbrukstekniker, och är ett sätt att höja kvaliteten på utbildningarna och göra dem attraktiva.
 • Vi lämnade nyligen remissvar angående förändringen av utbildningarna på naturbruksprogrammet i samband med införandet av ämnesbetyg istället för kursbetyg i gymnasieskolan, med avsikt att säkerställa att utbildningarna leder till anställningsbarhet. Arbete fortsätter bland annat i Skolverkets nationella programråd för att utbildningarnas innehåll som motsvara branschens behov.
 • Vi har lämnat remissvar på den genomröstade dimensioneringsutredningen, som handlar om att Skolverket i högre grad ska se till arbetsmarknadens behov när man gör utbildningar. Vi har också lämnat underlag om regionalt kompetensbehov till regionerna, som förhoppningsvis kan ligga till grund för hur kommunerna samverkar kring utbildningar både på gymnasial nivå och yrkesvux.
Expert Arbetsmarknad och Kompetensförsörjning