NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Ämnesbetyg istället för kursbetyg

I en ny statlig utredning föreslås ämnesbetyg i stället för kursbetyg i gymnasiet, tydligare kriterier för de olika betygen samt större möjligheter till differentiering av underkända betyg.

24 augusti 2020
Foto:

Den 17 augusti lade regeringen fram ett yttrande om "Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper ". Utredningens uppdrag har varit att komma med förslag på hur ämnesbetyg ska ersätta kursbetyg i gymnasiet.

– Vi är försiktigt positiva till utredningens förslag. Vi tror att det kommer att leda till en mer sammanhållen utbildning i gymnasiet", säger Kristine Wiklund, Expert arbetsmarknad och kompetensförsörjning på Gröna arbetsgivare. Samtidigt ser hon problem som inte helt går att lösa med ett reformerat betygssystem.

– Genom att ta fram betygskriterier som ersätter dagens kunskapskrav kan stora delar av de brister som finns idag hanteras. Vi förutsätter att en implementering av utredningens förslag leder till att det kunskapsförmedlande uppdraget i skolan stärks. Samtidigt finns många problem som inte helt går att lösa genom ett reformerat betygssystem. Den låga undervisningstiden för gymnasieelever är fortfarande ett hinder för många elever då de inte kan frigöra sin fulla potential. Mycket hänger på införandet. Förslaget ger Skolverket en möjlighet att tydliggöra skolans kunskapsuppdrag genom tydliga betygskriterier, säger Kristine Wiklund.

Utredningen har gått igenom de historiska erfarenheterna samt tittat på hur det ser ut internationellt, och konstaterar att dagens betygssystem har brister. Kursbetygen gör att sammanhanget i utbildningen går förlorat. Dagens formulerade kunskapskrav är flytande och svårbegripliga för såväl elever som lärare och föreslås därför ersättas med tydligare betygskriterier. Vidare förslag ger skolan större möjlighet att arbeta med betygssystemet för att kunna sporra elever, då ett enskilt misslyckande inte ska väga lika tungt. Efter en tydlig analys av elever som inte når dagens kunskapskrav föreslås att betyget Fx införs för kunskaper som ligger nära godkänt (E).

Expert Arbetsmarknad och Kompetensförsörjning